Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
Za Boha život, za národ slobodu!

Andrej Trnovec – Bratislavský kuriér

2 313

RNDr. Andrej Trnovec odpovedal (fiktívne, pretože Bratislavský kuriér mu tieto otázky na rozdiel od ostatných kandidátov neposlal) aj na otázky Bratislavského kuriéra:

1. Kedy a čo definitívne rozhodlo, že zabojujete o županskú stoličku?
Popravde po štvrťstoročí politiky, keď vidím v akom duchovnom marazme sa nachádzame a ako globálny systém pracuje na deštrukcii prirodzeného práva využívajúc všetky inštrumenty predchádzajúceho politického systému zaobalené do pozlátka aj dnes neostáva veľa možností ako napriek únave z tak dlhého zápasu niečo pozitívne, aj verejne, ovplyvniť. Takže ľudovci len opäť zverejňujú, že tu je stále reálna alternatíva a že opäť nemusíte voliť menšie zlo a dávať mu tak šancu vyrásť. Rozkvet podnikateľských projektov ponúkajúcich politické riešenia mediálnych agentúr, či už prostredníctvom akýchsi nezávislých, či zazobaných politikov, ktorí nie sú na ľuďoch a ich osobných názoroch závislí predostiera stále potrebu hlinkovej-ľudovej politiky.

2. V čom sa podľa Vás najviac odlišujete od ostatných kandidátov?
Jediný ponúkam svojim súperom prácu a zodpovednosť voči ľuďom Bratislavského samosprávneho kraja, možnosť splniť všetky svoje predvolebné sľuby aj keď v súboji so mnou prehrajú. Zároveň je mojim krédom zodpovedná zmysluplná práca, ktorej výsledkom musí byť skutočnosť, že naši nasledovníci sa budú mať lepšie ako sa máme my dnes. Takže ponúkam budúcim generáciám lepší život. A tvrdím, že toto musí byť jediným cieľom každého z nás. Jedine takto dokážeme prekonať rozdiely v nazeraní na prítomnosť a zbaviť sa závislosti od dnešných úspechov, ktoré budujú prekážky našim nasledovníkom.

3. Je ťažké predpokladať, aké bude zloženie zastupiteľstva, no na príklade magistrátu vidíme, že „vojna“ medzi primátorom a poslancami je unavujúca, deštruktívna a už až tragikomická. Máte recept, ako prípadne na to?
Vojna medzi poslancami a primátorom je možná len z dôvodu, že nie sú uspokojené predstavy záujmových skupín. A tu je potrebné aj zo strany investigatívcov vykonať prácu a zverejniť poznatky o tom kde sa nezhodujú finančné, materiálne požiadavky jednotlivých záujmových skupín s požiadavkami ľudí Bratislavského samosprávneho kraja na pohodlný život, nesprevádzaný stresom s nemožnosti rovnoprávneho postavenia občana voči orgánom samosprávy, človeka a byrokratického aparátu, či požiadavke na spokojné zdravie a sociálne istoty voči vlastníkovi zdravotníckeho a sociálneho zabezpečenia.

4. Váš základný argument, prečo majú samosprávne kraje zmysel?
V súčasnosti nemám žiaden základný argument o zmysluplnosti samosprávnych krajov, ak berieme do úvahy napr. zákon o voľbách, pretože ten určuje kto môže riadiť samosprávny kraj. Tak ako sú zákony od kreovania žúp nastavené smerujú k premyslenej deštrukcii štátu a všetko sa prekrýva diskusiami o zmysluplnosti a presune kompetencií

5. Sú kompetencie župy, ktoré by ste boli ochotný prenechať mestu a obciam, a naopak, myslíte si, že by malo zmysel niečo pribrať pod strechu samosprávneho kraja?
Vaša otázka smeruje k tomu či je rozdelenie moci – právomocí zmysluplné. Domnievam sa, že je potrebné si položiť najskôr otázku či je akceptovateľné aby o orgánoch kraja, ktoré majú kompetencie, na ktoré smerujete Vašu otázku, rozhodovali aj cudzí štátni príslušníci ako voliči, členovia volebných komisií, ale absurdne možno aj ako poslanci a predseda župy. O moci a prostriedkoch na ich použitie nesmú rozhodovať aj cudzinci s trvalým pobytom, ale iba občania slovenského štátu.
Musíme dokončiť rekonštrukciu štátu a rozdelenie moci na štátnu a samosprávnu. Samospráva nemôže disponovať originálnymi a prenesenými kompetenciami a nemôže sa deliť na štátnu správu, regionálnu a územnú samosprávu. Moc musí byť v prvom stupni správneho konania reprezentovaná samosprávnym krajom a na druhom stupni špecializovanou štátnou správou – ministerstvami.

6. Skúste pár slovami predstaviť slogan Vašej kampane, aké zrozumiteľné a jednoduché posolstvo chcete, aby si ľudia s Vami spájali.
Jednoducho: Budem počúvať ľudí, robiť všetko pre ľudí, aby bol náš kraj krajší, ľudia spokojnejší a bezpečnejší.
Zložito: Pretavím triedny boj na spoluprácu, slobodu na zodpovednosť, právo na spravodlivosť a aroganciu na slušnosť.

 

S pozdravom,

Za Boha a národ!
Verní sebe, svorne napred!

Andrej Trnovec <trnovec@hsls.sk>
predseda SR SĽS