Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
Za Boha život, za národ slobodu!

Údaje povinne zverejňované zo zákona

Na tejto stránke zverejňujeme povinne zverejňované údaje od roku 2019. Staršie údaje môžete nájsť na starších verziách webového sídla/stránok.

Zo zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach, § 22 Príjmy strany, ods. 5 sme povinní každoročne do 31. marca zverejniť na svojom webovom sídle zoznam osôb, ktoré prispeli na našu činnosť v predchádzajúcom kalendárnom roku peňažným darom alebo členským príspevkom, ktorých suma je vyššia ako dvojnásobok minimálnej mzdy zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou platnej v čase ich prijatia, alebo nepeňažným darom alebo iným bezodplatným plnením, ktorých hodnota je vyššia ako dvojnásobok minimálnej mzdy zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou platnej v čase ich prijatia (ďalej len „zoznam“). V zozname uvádzame výšku peňažného daru alebo členského príspevku, predmet a hodnotu nepeňažného daru alebo iného bezodplatného plnenia, ďalej identifikačné údaje o osobe, ktorá prispela na činnosť strany, v rozsahu meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, aj obchodné meno a identifikačné číslo, a ak ide o právnickú osobu, názov alebo obchodné meno, identifikačné číslo a adresu sídla.
V ďalšom sme povinní, ak sme v predchádzajúcom kalendárnom roku neprijali príspevky podľa prvej vety, do 31. marca zverejniť oznámenie o neprijatí príspevkov na svojom webovom sídle.

Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku neprijala, v roku 2018, príspevky, ktoré by bola povinná zverejniť, podľa §22, ods. 5 zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach.

.“.

Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku prijala, v roku 2019, tieto členské príspevky, ktoré je povinná zverejniť, podľa §22, ods. 5 zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach:
Ing. Richard Burkovský, Školská 16, Banská Bystrica, 8.000,- €,
Mgr. Roman Ruhig, Cyprichova 2475/10, Bratislava-Rača, 25.880,- €,
Ing. Jozef Sásik, Nešporova 1187/1, Banská Bystrica, 9.200,- €.
Okrem uvedených členských príspevkov Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku neprijala žiadne dary a ani žiadne bezodplatné plnenia, ktorých suma je vyššia ako dvojnásobok minimálnej mzdy v roku 2019.

Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku neprijala, v roku 2020, členské príspevky, ktoré by bola povinná zverejniť, podľa §22, ods. 5 zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach.
Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku neprijala, v roku 2020, žiadne dary a ani žiadne bezodplatné plnenia, ktorých suma je vyššia ako dvojnásobok minimálnej mzdy.

Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku neprijala, v roku 2021, členské príspevky, ktoré by bola povinná zverejniť, podľa §22, ods. 5 zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach.
Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku neprijala, v roku 2021, žiadne dary a ani žiadne bezodplatné plnenia, ktorých suma je vyššia ako dvojnásobok minimálnej mzdy.

Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku neprijala, v roku 2022, členské príspevky, ktoré by bola povinná zverejniť, podľa §22, ods. 5 zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach.
Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku neprijala, v roku 2022, žiadne dary a ani žiadne bezodplatné plnenia, ktorých suma je vyššia ako dvojnásobok minimálnej mzdy.

Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku neprijala, v roku 2023, členské príspevky, ktoré by bola povinná zverejniť, podľa §22, ods. 5 zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach.
Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku neprijala, v roku 2023, žiadne dary a ani žiadne bezodplatné plnenia, ktorých suma je vyššia ako dvojnásobok minimálnej mzdy.