Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
Za Boha život, za národ slobodu!

Financovanie volebnej kampane

0 2 069
  • Na volebnú kampaň vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky môžeme vynaložiť najviac 3.000.000,- €, vrátane DPH. Do limitu nákladov volebnej kampane sa započítava aj rozdiel medzi cenou daru alebo iného bezodplatného plnenia uvedenou v zmluve a cenou obvyklou ako i náklady na propagáciu politickej strany, ktoré politická strana vynaložila v čase začínajúcom 180 dní predo dňom vyhlásenia volieb.
  • Fyzické osoby nemôžu viesť volebnú kampaň (priestupok) a ani fyzické osoby – podnikatelia, či právnické osoby nemôžu viesť volebnú kampaň (správny delikt); ba ani samotní kandidáti nemôžu financovať volebnú kampaň. Na úhradu nákladov na volebnú kampaň môžeme použiť len finančné prostriedky vedené na transparentnom účte.
  • Údaje na transparentnom účte musia zobrazovať prehľad platobných transakcií v rozsahu údajov o sume, dátume zaúčtovania, mene a priezvisku alebo názve platiteľa ako aj príjemcu, texte účtovného zápisu a variabilnom symbole.
  • Na transparentný účet musia byť vložené finančné prostriedky výlučne prevodom z iného účtu. Na požiadanie Ministerstva vnútra musíme preukázať, kto je vlastníkom účtu, z ktorého boli finančné prostriedky prevedené.
  • Výpisy z transparentného účtu musíme uchovávať päť rokov od ich vydania.
  • Inak vo všeobecnosti (aj mimo kampane) môžeme prijať dar alebo iné bezodplatné plnenie len na základe písomnej zmluvy podľa zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach; čo neplatí, ak hodnota daru alebo iného bezodplatného plnenia od jedného darcu nepresiahne v kalendárnom roku 1.000,-€, alebo ak hodnota iného bezodplatného plnenia je vyčíslená na doklade, na základe ktorého sme prijali iné bezodplatné plnenie.
  • Ak chcete poukázať dar podľa predchádzajúceho odseku na bežnú činnosť strany musíte použiť bežný účet a uzatvoriť zodpovedajúcu zmluvu, ktorej návrh Vám pošleme (kontaktujte info@hsls.sk).
  • Všetky členské príspevky musíme povinne evidovať s údajmi – meno, priezvisko, trvalá adresa a vyššie členské príspevky ako 100,-€ nemôžeme už prijať inak ako prevodom z účtu.