Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
Za Boha život, za národ slobodu!

TASR – primátor – Banská Bystrica

328

(anketa kandidátov na primátora Banskej Bystrice)

1. Prečo ste sa rozhodli kandidovať na post primátora mesta Banská Bystrica. Budete kandidovať ako nezávislý kandidát či s podporou politických strán?
Za kandidáta na post primátora mesta Banská Bystrica, mňa Ing. Jozefa Sásika (katolíckeho politológa), nominovala Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku. Zaujímať sa o veci verejné je povinnosťou každého občana v normálne fungujúcej demokratickej spoločnosti.

2. V akom stave sa podľa Vás mesto nachádza? Aké najväčšie pozitíva i negatíva v ňom aktuálne vnímate?
Mesto Banská Bystrica sa nachádza v katastrofálnom stave. Ani tatárský vpád v roku 1241 ani rabovanie Turzovsko-Fugerovskej zločineckej skupiny v 15.-16. storočí nepriviedli mesto do takého katastrofálneho stavu, ako šafárenie socialistov a liberálov od 29. augusta 1944 po súčasnosť. V Banskej Bystrici zhumplovali 14 veľkých výrobných podnikov- Slovenska, Cementáreň, Smrečina, Fatra, Zápalkáreň, Rudné bane (mali 9 závodov: Banská Bystrica, Malachov, Medený Hámor, Špania Dolina, Banská Štiavnica, Kremnica, Banská Hodruša, Polkanová, Solivar Prešov), Pozemné stavby, tri drevospracujúce píly, Modrotlač, Kováčske dielne, Stavoindustria, Slovcepa atď. Okrem Cementárne, Slovcepy a Smrečiny ostatné podniky boli založené už dávno za Rakúsko-Uhorskej monarchie. V Banskej Bystrici nebol v minulosti ani jeden nezamestnaný.Slovenska zamestnávala ženy z troch okresov. Pozitívum je že vôbec ešte mesto Banská Bystrica stojí. Keď sme robili voľby v roku 1990-1992 bolo zapísaných do zoznamu oprávnených voličov 126.000 občanov mesta Banská Bystrica. Pre spojené voľby 2022 je zapísaných do zoznamu oprávnených voličov len 73.000 občanov mesta Banská Bystrica. Kde je tých 53.000 občanov. To jasne dokazuje, ako sa v Banskej Bystrici žije. Keby sme si skupina sadli za stôl a špekulovali, ako zhumplovať Banskú Bystricu, tak to nevymyslíme. Skutočne nad zhubnú činnosť socialistov a liberálov nemáme.

3. Akým problémom mesto čelí, aké výzvy ho čakajú a ako na ne chcete reflektovať?
Akým spôsobom boli prevedené protipovodňové opatrenia v meste Banská Bystrica je katastrofou. Mesto v roku 1974 nebolo vytopené priamo tečúcou vodou v koryte Hrona, ale cez odvodňovacie kanaly na princípe spojených nádob.Vodárne, mesto si nevie samo otočiť vodovodný kohútik, potrebuje na to taliansku firmu. Teplárne, mesto nevie prevádzkovať teplo, potrebuje na to zahraničnú firmu.Mesto sa doposiaľ nevysporiadalo s problémom, že sídliská boli postavené v období totalitnej červenej hrôzovlády na ukradnutých pozemkoch. Čakajú na zahraničného investora, aby sa stalo to čo v Nitre-zamorenie infraštruktúry,zázraky sa dejú, ale v inej oblasti.Nečerpanie eurofondov pre neschopnosť vedenia mesta Banská Bystrica. Vedenie mesta zaujímajú cesty všade inde, len v Banskej Bystrici sa nejako nenašli. Mestská aotobusová doprava v Banskej Bystrici, tak ďaľšia z geniálity vedenia mesta doposiaľ má ju Zvolen.Parkovanie v Banskej Bystrici nemá vo Svete obdoby. Geniálny nápad vyhradzovať tabuľkami spoplatnené miesto z verejného priestoru mesta.Primátor a mestské zastupiteľstvo nie sú vlastníkmi verejných priestorov, tieto sú majetkom všetkých obyvateľov mesta Banská Bystrica a preto primátor a poslanci mesta Banská Bystrica nemajú právo ich prenajímať tretím osobám.Verejný priestor slúži všetkým obyvateľom mesta. S parkovaním majú ozaj geniálne nápady, pritom máme strednú a vysokú školu dopravnú. Hušták v roku 1973 súdruhovia zbúrali vraj za účelom sprechodnenia mesta Banská Bytrica doprave. No to čo za posledné roky z Huštákom spravilo vedenie mesta nemá obdoby. Školstvo a predškolské zariadenia. Do školstva je primátor nekompetentný, ale čo sa týka predškolských zariadení áno. Chýbajú jasle, škôlky ? Detičky nemajú tieto zariadenia k dispozícií? A čo tak Stalinárium, kde sa súdruhovia a ich pohrobkovia chodia každý rok 29. augusta utvrdzovať vo svojich pomýlených predstavách o krajine, kde zajtra znamená už včera, kde sa vykurujú repliky vyrobené po roku 1945. Ideálne komplet vybavená budova -kuchyňa, jedáleň, kinosála, spoločenské miestnosti, park atď., na umiestnenie našich detičiek a záujmových predškolských krúžkov. No nebolo, by to socialisti a liberáli 1.000 x ekonomickejšie využitie? Čo sa týka platov: primátor mesta Banská Bystrica 5.000,- €, 1 viceprimátor 4.000,- €, 2 viceprimátor 2.500,- €. A ktomu treba pripočítať odvody do poiťovní okolo 48 %, za rok to činí okolo 204.240,- € a už sa vykľulo šidlo z vreca a skutek utek. Najvätším zamestnávateľom v Banskej Bystrici je UMB a Roosweltova nemocnica. No ale to je spotreba, nie prvovýroba. Nemožno ešte nespomenúť geniálnu drobnochovateľskú činnosť mesta Banská Bystrica: za rok na jedného psa dostane držiteľ 100 sáčkov na sekrementy. Ale rok má 365 dní, čo s ostatnými dňami ? Mesto Banská Bystrica doviedli socialisti a liberáli do takého stavu, že nebudem sa ani čudovať, keď niekde začne horieť budova, tak sa požiarnici najprv opýtajú, že koľko zaplatí majiteľ horiacej budovy za uhasenie požiaru. Obchod večierka, ďalší geniálny nápad vedenia mesta, je otvorený len do 17 hod. Alebo toto je už do neba volajúce: manželka primátora je exekútorkou pre pohľadávky mesta Banská Bystrica. Šport: samý cudzinec, predávať športový areál za 1 €. Všetko hodnotné čo mesto má sa predáva a výsledkom sú jamy. Akým spôsobom sa mestský úrad ohradil voči ničeniu priemyslu v Banskej Bystrici? No nijako, pretože sú to paternalistickí nominanti tých politických strán, ktoré tu devastáciu prevádzajú v celej 5. SR. Kultúra: čudujem sa prečo si ešte mestskí súdruhovia neodsúhlasili mestskú hymnu: Smelo tavárišči v nogu? Nuž a ako sa súdruhovia a liberáli z mestského úradu vrhli, ako supy s pokutami proti umiestneniu pamätnej tabuľky do chodníka pred budovu Gen. r. Štátnych lesov na jeho prvého riaditeľa Prof.Ing. Jozefa Zapletala–rektor Karlovej univerzity, ktorý v roku 1919 neuposlúchol Dr. Milana Hodžu ministra pôdohospodárstva ČSR a nepovolil českým ťažiarskym firmám rabovať lesy na Slovensku a na Zakapatskej Ukrajine. Kto z vedenia mesta Banská Bystrica si spomenul na osobnosti Banskej Bystrice a položil kvety ich pamiatke? : biskup Štefan Moyzes predseda a zakladateľ Matice slovenskej, Karol Kuzmány, Ing. Arch. Ladislav Hudec, Janko Egri zakladateľ opery v Banskej Bystrici, naštudoval a predviedol so svojimi žiakmi 26. 5. 1866 v Banskej Bystrici operu Predaná nevesta v českom jazyku. Hudbu zabezpečila Rakúska posádková vojenská kapela z Radvani. Prof. Dilinger (Čech), učiteľ latinčiny a slovenského jazyka. Odmietol na chlapčenskom gymnáziu v Banskej Bystrici vyučovať jazyk československý. Pomníku jej veličenstva princezná bavorská, arcivojvodkyňa rakúska, uhorská kráľovná, česká kráľovná a rakúska cisárovná Alžbeta Bavorská-Sisi, bola členkou Matice slovenskej s č.334 a venovala na výstavbu budovy Matice slovenskej v T. sv. Martine 1.000,-zlatých. Ján Botto-farár ev.c. a.v. v BB, Martin Rázus ev.c. a.v v BB a predseda Slovenskej národnej strany. Zrušenie festivalu autorskej a interpretačnej súťaže populárnej piesne Bystrické zvony.

4. Aké sú priority Vášho programu, čo chcete v meste zmeniť, akým oblastiam sa prioritne štyri roky venovať, prípadne na čo nadviazať?
Začať spoločnosť budovať na kresťanskom, národnom a sociálnom princípe. Tento trojpilier chýba a výsledok je taký aký je.Poukázať na škodlivosť paternalistického myslenia občanov mesta Banská Bystrica. Zrušenia partokracie na mestskom úrade. Stransparentniť verejné financie. Banská Bystrica má obrovský systémový problém. Úplné obmedzenie offshorových firiem. Previesť systémovú zmenu v mestskom úrade. Očistiť inštitúciu. Politiku vnímam, ako službu, národ neplatí, národu sa slúži. Rozčuľovanie nie je program. Sloboda nie je tovar. Zrušiť daň z nehnuteľností, je to inštitút protiústavný a protispoločenský lebo zakladá na nerovnosti občanov pred zákonom, za vlastníctvo iných komodít sa daň neplatí. Zastaviť okamžite na území mesta Banská Bystrica genocídu-vraždenie nenarodených detičiek. Od roku 1945 bolo na Slovensku zavraždenýchokolo 462.000 slovenských detičiek, je to socialistami a liberálmi úmyselne riadená genocída nášho Slovenského národa. Kadiakú žubrienku budú takzvaní ochráncovia prírody ohodnocovať spolčenskou hodnotou na tisíce €, ale človeka si hodnotiť nevedia. Človek je viac, ako tie Vaše pomýlené predstavy o ochrane prírody. Dajte pokoj mestskému parku!

5. Kandidujete ako jednotlivec, alebo máte okolo seba tím spolupracovníkov? Prečo tak postupujete?
Ing. Jozef Sásik-katolícky politológ, kandiduje na post primátora mesta Banská Bystrica za Slovenskú ľudovú stranu Andreja Hlinku a má za sebou skupinu slušných a profesijných Bystričanov.

TASR po redakčnom upravení a učesaní.