Stanovisko Slovenskej ľudovej strany k návrhu zákona o zásluhách A. Dubčeka.

Vzhľadom na prebiehajúcu diskusiu v NR SR, Slovenská ľudová strana ústami predsedu jej Slovenskej rady RNDr. Andreja Trnovca a výkonného predsedu Ing. Jozefa Sásika vo veci návrhu zákona o zásluhách Alexandra Dubčeka vyjadruje toto stanovisko: Alexander Dubček sa žiadnym svojim činom a ani len myšlienkou nezaslúžil o demokraciu, slobodu slovenského národa a o ľudské práva. Alexander Dubček…

Uznesenie Predsedníctva Slovenskej ľudovej strany k prezidentskému kandidátovi.

Predsedníctvo Slovenskej ľudovej strany na svojom zasadnutí 25. septembra 2008 prijalo toto Uznesenie PSĽS č. 08092501: Predsedníctvo na svojom riadnom zasadnutí dňa 25. IX. 2008 prijalo nomináciu vysokého rímsko katolíckeho duchovného na post prezidenta Slovenskej republiky v nadchádzajúcich prezidentských voľbách. Súčasťou vzájomnej dohody o kandidatúre je momentálne nezverejnenie mena uvedenej…

Stanovisko Slovenskej ľudovej strany k deštrukcii ústavného zriadenia.

Prerastanie zločineckých skupín s výkonnou mocou v štáte je deklarované absolútnou beztrestnosťou tých, ktorí zneužívajú právomoci verejného činiteľa pôsobením nad rámec im udelených právomocí v prospech, prípadne neprospech jednotlivých skupín obyvateľstva. Najnovšie sa to prejavuje v plnej miere odoberaním právomocí Ústavného súdu Slovenskej republiky pri posudzovaní súladu činností s Ústavou,…

Uznesenie Predsedníctva Slovenskej ľudovej strany k voľbe prezidenta [Prevolanie k slovenskému národu].

Predsedníctvo Slovenskej ľudovej strany na svojom zasadnutí 22. októbra 2008 prijalo toto Uznesenie PSĽS č. 08102201: Predsedníctvo na svojom riadnom zasadnutí dňa 22. X. 2008 prijalo toto Prevolanie k slovenskému národu: Bratia, sestry, občania našej milovanej Slovenskej republiky, Nastal čas uvedomenia si, že hlavnou úlohou a cieľom rímsko katolíckych duchovných…

Uznesenie Predsedníctva Slovenskej ľudovej strany k voľbám do Európskeho parlamentu.

Predsedníctvo Slovenskej ľudovej strany na svojom zasadnutí 25. novembra 2008 prijalo toto Uznesenie PSĽS č. 08112504: Predsedníctvo na svojom riadnom zasadnutí dňa 25. XI. 2008 prijalo nomináciu pre voľby poslancov do Európskeho parlamentu z členov konfesionálnej sekcie rímsko katolíckych kňazov. Úplná kandidátna listina bude zverejnená v súlade so zákonom o…

Uznesenie Predsedníctva Slovenskej ľudovej strany č. 5 zo dňa 19. decembra 2008 (voľby prezidenta).

Predsedníctvo Slovenskej ľudovej strany na svojom zasadnutí 19. decembra 2008 prijalo toto Uznesenie PSĽS č. 08121905: Preposlať podpisové hárky k petícii zo dňa 25. XI. 2008 na podporu  kandidatúry rím. kat. hodnostára za prezidenta Slovenskej republiky. S pozdravom Za Boha a národ! Verní sebe, svorne napred! TK SĽS-08121905

Otvorená žiadosť a výzva na odsúdenie terorizmu.

P.T. Prezident SR Predseda vlády Generálny prokurátor Minister vnútra Parlamentné politické strany Slovenská ľudová strana Vás dôrazne žiada o odsúdenie terorizmu. Vážený pán prezident Slovenskej republiky, Slovenská ľudová strana Vás týmto dôrazne žiada aby ste sa dištancovali od skupinky maskovaných teroristov, ktorí verejne za podpory polície a samosprávnych orgánov Bratislavy-…

Stanovisko Slovenskej ľudovej strany k takzvaným Benešovým dekrétom.

Vzhľadom na prebiehajúcu diskusiu v Európe a jej odozvy na Slovensku, Slovenská ľudová strana ústami predsedu jej Slovenskej rady RNDr. Andreja Trnovca a výkonného predsedu Ing. Jozefa Sásika vo veci otvorenia dekrétov Dr. E. Beneša potvrdzuje týmto opäť svoje nemenné stanovisko: Dekréty Dr. E. Beneša, ktorých spolutvorcami sú medzi inými…

Stanovisko Slovenskej ľudovej strany k takzvanému návrhu zákona o zásluhách Andreja Hlinku.

Vzhľadom na prebiehajúcu diskusiu na Slovensku, Slovenská ľudová strana ústami predsedu jej Slovenskej rady RNDr. Andreja Trnovca a výkonného predsedu Ing. Jozefa Sásika vo veci takzvaných návrhov zákonov o zásluhách jej prvého predsedu Andreja Hlinku oznamuje: Slovenská ľudová strana rázne odmieta politický zápas medzi ľudovo-demokratickými zoskupeniami v NR SR, ktoré…

STAVOVSKÝ SYSTÉM na KRESŤANSKOM, NÁRODNOM a SOCIÁLNOM PRINCÍPE

Všeobecné ustanovenia. § 1. (1) Osoby a ich sdruženia (osoby právnické, obchodného práva, society — v ďalšom texte,, osoby" (podľa svojho povolania alebo funkcie) v ďalšom texte ,, povolania") soskupujú sa povinne do týchto stavov: a) poľnohospodárstva, b) priemyslu, c) obchodu a živnosti, d) peňažníctva, e) slobodných povolaní, f) verejných…