Otvorená žiadosť a výzva na odsúdenie terorizmu.

P.T. Prezident SR Predseda vlády Generálny prokurátor Minister vnútra Parlamentné politické strany Slovenská ľudová strana Vás dôrazne žiada o odsúdenie terorizmu. Vážený pán prezident Slovenskej republiky, Slovenská ľudová strana Vás týmto dôrazne žiada aby ste sa dištancovali od skupinky maskovaných teroristov, ktorí verejne za podpory polície a samosprávnych orgánov Bratislavy-…

Stanovisko Slovenskej ľudovej strany k takzvaným Benešovým dekrétom.

Vzhľadom na prebiehajúcu diskusiu v Európe a jej odozvy na Slovensku, Slovenská ľudová strana ústami predsedu jej Slovenskej rady RNDr. Andreja Trnovca a výkonného predsedu Ing. Jozefa Sásika vo veci otvorenia dekrétov Dr. E. Beneša potvrdzuje týmto opäť svoje nemenné stanovisko: Dekréty Dr. E. Beneša, ktorých spolutvorcami sú medzi inými…

Stanovisko Slovenskej ľudovej strany k takzvanému návrhu zákona o zásluhách Andreja Hlinku.

Vzhľadom na prebiehajúcu diskusiu na Slovensku, Slovenská ľudová strana ústami predsedu jej Slovenskej rady RNDr. Andreja Trnovca a výkonného predsedu Ing. Jozefa Sásika vo veci takzvaných návrhov zákonov o zásluhách jej prvého predsedu Andreja Hlinku oznamuje: Slovenská ľudová strana rázne odmieta politický zápas medzi ľudovo-demokratickými zoskupeniami v NR SR, ktoré…

STAVOVSKÝ SYSTÉM na KRESŤANSKOM, NÁRODNOM a SOCIÁLNOM PRINCÍPE

Všeobecné ustanovenia. § 1. (1) Osoby a ich sdruženia (osoby právnické, obchodného práva, society — v ďalšom texte,, osoby" (podľa svojho povolania alebo funkcie) v ďalšom texte ,, povolania") soskupujú sa povinne do týchto stavov: a) poľnohospodárstva, b) priemyslu, c) obchodu a živnosti, d) peňažníctva, e) slobodných povolaní, f) verejných…

Vyhlásenie Slovenskej ľudovej strany k 100. výročiu černovskej tragédie.

Černová je pre Slovenskú ľudovú stranu majákom hrdinstva a odvahy prostých Slovákov v časoch najtuhšej maďarizácie, ale zároveň i vážnym varovaním, že slovenský národ už nemôže znášať príkoria a krivdy, ktoré mu v hojnej miere prinieslo 19. aj 20. storočie. Pripomenutie si černovskej tragédie sa nedá obísť bez odsúdenia násilnej…

VYHLÁSENIE PREDSTAVITEĽOV SĽS ANDREJA HLINKU

Odmietame kontinuitu s politickým zriadením popierajúcim prirodzenú pravdu, tak ako odmietame všetky formy liberalizmu, rasizmu, xenofóbie, fašizmu, komunizmu a nacizmu, či už  v ich konzervatívnych, alebo obrodených formách. Budúcnosť Slovenska vidíme v principiálnom presadzovaní univerzálnych princípov Desatora v živote Slovenska a vyzývame občanov, aby sa otvorene hlásili k budovaniu Slovenska na princípoch všeobecnej kresťanskej a ľudovej politiky…
1 5 6 7