Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
Za Boha život, za národ slobodu!

Odpoveď SPK Eurovoľby 2024 ÁNO Európe – NIE Bruselu

48

Slovenská poľovnícka komora položila otázky a Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku odpovedala …

  • Máte v úmysle podporiť lepšie podmienky pre aktívny manažment šeliem, vrátane medveďa hnedého? Budete obhajovať flexibilnejšie prístupy a komplexnejšie zmeny vrátane zmeny príloh Bernského dohovoru a Smernice o biotopoch?

Uzavretie akýchkoľvek dohôd, ktoré uzavrela vláda SR bez súhlasu vlastníkov pôdy je hrubo v rozpore s Ústavou SR a Občianskym zákonníkom. To isté sa týka aj akýchkoľvek smerníc, kde nedali vlastníci pôdy súhlas, aby ich pozemky boli zahrnuté do akéhokoľvek bloku.

  • Ako budete pristupovať k otázkam úloh a poslania poľovníctva v modernej spoločnosti? Zdieľate názor, že poľovníctvo má byť vnímané ako súhrn činností vykonávaných vo verejnom záujme?

Deliť spoločnosť na zastaralú a modernú je výmyslom socialistov. Poľovníctvo sprevádza človeka od jeho objavenia sa na Zemi a preto žiadna štátna moc ho nemá právo porušiť. Človek bol skôr, ako štát. Byť poľovníkom je prirodzené právo každého človeka.

  • Podporíte manifest federácie poľovníckych zväzov EU (https://www.face.eu/election-manifesto/), ktorý obhajuje rozhodnutia o poľovníctve, chráni princípy subsidiarity, rešpektuje vidiecke aktivity, kultúrne dedičstvo a poľovníctvo ako aktívnu zložku ochrany prírody?

Lesníctvo je integrálna činnosť, ktorá v sebe zahrňuje komplet všetky inžinierske činnosti v oblasti lesníctva. Poľovníctvo, ako aj ochrana prírody sú integrálnou súčasťou lesníctva. V posledných rokoch je snaha neodborníkov vyčleňovať niektoré činnosti lesníctva a glorifikovať ich, ba dokonca ich lichotivo nadradzovať lesníctvu. Je to nestavovské – neprofesijné. Každý občan má právo sa združovať do stavovských organizácií. Lesníctvo je na Slovensku právne usporiadané už od roku 1436 po Kristovi, kedy jeho veličenstvo arcivojvoda luxemburský, uhorský kráľ, český kráľ a cisár Svätej rímskej ríše nemeckého národa Žigmund Luxemburský, vydal prvý lesný poriadok. Od roku 1763 po Kristovi zriadením Baníckej a Lesníckej akadémie jej veličenstvom arcivojvodkyňou rakúskou, uhorskou kráľovnou, českou kráľovnou Máriou Teréziou je dostatočným dôkazom, že SR má dostatočný počet vyštudovaných odborníkov, ktorí za 251 rokov preukázali svoju stavovskú odbornosť. V otázke šeliem na Slovensku sa treba vrátiť k 600 ročnej stavovskej tradícií, že lesník idúci do penzie dostane povolenku na odstrel zo šeliem.

Záver: Nik nechráni životné prostredie lepšie, ako vlastník pozemku.

Voľme dvanásť, Pán Boh pri nás.

Volebný program Slovenskej ľudovej strany Andreja Hlinku z roku 2014 pre Eurovoľby 2024.