Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
Za Boha život, za národ slobodu!

Stanovisko Slovenskej ľudovej strany k diskusii o tzv. gréckej mytológii v Národnej rade Slovenskej republiky.

525

Slovenská ľudová strana vyzýva poslancov Národnej rady Slovenskej republiky aby po prípadnom navýšení tzv. eurovalu požiadali o okamžitú pôžičku slovenského štátu pre vyrovnanie sociálnych štandardov občanov Slovenska na štandardnú západoeurópsku úroveň. Prerozdelenie tzv. gréckej pôžičky v rámci uplatnenia im prirodzene vlastných princípov sociálnej spravodlivosti, sociálnej solidarity a sociálnej subsidiarity slovenským občanom využite na zvýšenie minimálnej mzdy, zníženie dane z pridanej hodnoty, zvýšenie platov v profesiách spoločensky síce uznávaných, ale sociálne degradovaných, prípadne i na zvýšenie dôchodkov.

Slovenský štát má právo veta, aj keď nás presviedčajú že ho nemá.
Slovenská ľudová strana považuje výzvy na bezpodmienečné neuplatnenie svojho suverénneho práva na vlastný názor za presadzovanie nehoráznych praktík preukazujúcich prepojenie bielych golierov a politiky na tej najvyššej štátnej úrovni, pripomínajúce výzvy dílerov na podporu rozvoja ich distribučnej siete pod hrozbou zrútenia tejto siete.
Na zánik práva veta nepostačuje všeobecný súhlas imaginárnej elity žiadnym spôsobom nepreviazanej na vôľu obyvateľstva. Naše právo veta nie je iba relatívne a uplatniteľné iba vtedy ak ho nie je potrebné použiť. Naše právo veta nezaniká ani opakovaním hlasovania pod nátlakom a vydieraním.
Zabráňte smerovaniu európskej spoločnosti k totalitarizmu, ktorý sa vždy dovolával pravidla väčšiny ako cieľa.

Ponziho schéma nie je v súlade so zákonmi a morálkou ani ak ju používajú nadnárodné medzinárodné protektorátne inštitúcie.
Slovenský štát vyvodzujúci trestnú zodpovednosť majiteľov právnických osôb registrovaných podľa slovenských právnych noriem musí trvať aj na trestnej zodpovednosti majiteľov právnických osôb, napr. bánk a finančných inštitúcií, ktorí spôsobili a naďalej spôsobujú tzv. grécku mytologickú krízu. Najskôr je žiadúce vyvodiť trestnú zodpovednosť za túto krízu, pokiaľ táto existuje, a potom je vhodné sa pozrieť či náhodou nie sú súčasné javy prejavom odsúdeniahodnej úžery, ktorá by v samotnej podstate mala poslancom ozrejmiť prapodstatu príčin udalostí, ktoré sa zahmlievajú krízou Eurozóny.
Neuvažujte o akejsi dvoj rýchlostnej Európe, ale o reálnom rozdelení Európskej únie na časť, ktorá disponuje eurom a časť, v ktorej nikoho ani len nenapadlo zaviesť euro.
Slovenský štát nesmie byť bezpodmienečným ručiteľom súkromnej fyzickej, alebo právnickej osobe či inému štátu a nadôvažok už vôbec nie v takom prípade ak vôbec táto osoba, resp. štát v jeho mene nepodnikala a ani nevystupovala.
Pokiaľ slovenský štát použil miliardy na oddĺženie slovenských bánk za účelom ich darovania cudzím štátom, prípadne iným právnickým osobám a spôsobil tak trvalé zníženie životnej úrovne vlastných občanov, je povinnosťou poslancov Národnej rady Slovenskej republiky trvať na tom, aby takýmto istým spôsobom postupovali v rámci solidarity a rovnoprávneho postavenia, v rámci Európskej únie, aj predstavitelia tých štátov, ktorých finančné inštitúcie tzv. grécku mytologickú krízu spôsobili a naďalej udržujú.
Európska únia je exkluzívny klub najzadĺženejších krajín na svete. Celkový dlh v roku 2010 prekročil napr. vo Veľkej Británii 490 % HDP, Španielsku 370%, Francúzsku 340%, Taliansku 310%, v Nemecku 280% HDP, pričom v Grécku iba 150% HDP.

Nenahrádzajte etiku presvedčenia etikou zodpovednosti.
Niektorí kresťanskí politici videli v Európskej únii možnosť uplatňovania politických princípov prirodzeného videnia sveta a náš vklad do súčasne demoralizovanej európskej kultúry videli v možnosti ovplyvňovať európske štruktúry a posunúť ich smerom k solidarite, zodpovednosti a prirodzenej morálke. Súčasné vydieranie poslancov imaginárnou morálnou povinnosťou prispôsobiť sa a ochraňovať zločinné praktiky, i finančných spoločností, pod predstieranou hrozbou páchania ešte nedefinovaných zločinov v prípade nepodľahnutia morálnej povinnosti služby nadnárodným korporáciám je neakceptovateľné.
Nepodľahnite abstraktnej mýtickej morálnej povinnosti prijať takzvaný kompromis vynúteného súhlasu.
Nenechávajte sa vydierať Vám podriadenými úradníkmi, aby ste potvrdili rozhodnutia, ktoré títo prijali bez Vášho vedomia a súhlasu vo Vašom mene!
Presadzujte kresťanské zásady aspoň pri hlasovaniach v slovenskom parlamente, ak sme toho už nie schopní na európskej úrovni.
Neodovzdávajte, pod nátlakom a bez poznania dôsledkov, kompetencie nadnárodnej korporácii, ktorej budeme ručiť nielen národným majetkom ale aj vlastnými pôžičkami.
Nepožadujte od suverénneho slovenského štátu, aby ručil od minimálnej výšky 165% svojho vkladu do tzv. eurovalu.
Nepožadujte od slovenského štátu, aby ručil nielen za súčasné ale najmä budúce dlhy nielen štátov eurozóny, ale aj nadnárodnej korporácie bielych golierov, ktorá ich bude vytvárať bez akejkoľvek kontroly.
Netrestajte Slovákov za defraudáciu 1 €, keď bielym golierom chcete nahrádzať zdefraudované miliardy.

Slovenský štát je suverénny.
Slovenský štát nemôže, prostredníctvom svojich poslancov, odstúpiť od svojej suverenity v prospech rozhodnutí nekontrolovateľných a nevolených orgánov, ktoré ho zároveň aj vydierajú.
Súčasný slovenský parlament nie je oprávnený potvrdiť zánik suverenity slovenského štátu odovzdaním právomoci nadnárodnej organizácii, ktorá nemá žiadnu legitimitu, ale ktorá sa jej dokonca dovoláva tvrdiac, že ju získala od niekoho neznámeho.
Tragédia Európy spočíva v skutočnosti, že čoraz viac štátov podlieha príkazom zvonka a súhlasí so všetkým, čo im medzinárodné organizácie a najmocnejšie štáty nadiktujú. Kritéria, ktoré by jednotlivé štáty mohli a mali pri zachovaní svojej vlastnej suverenity uplatňovať sú im nanucované zvonka. Každý štát osobitne a všetky spoločne sú tak vystavené odcudzeniu, aké nemá v dejinách obdoby.
Nepodieľajte sa na mediálne prezentovanom názore o jedinom možnom riešení ekonomickej kriminality.
Neobviňujte štáty za dlh, ktorý tieto nikdy nedokážu splatiť a ktorý iní zneužívajú aby s týmito štátmi manipulovali.

Keď spoločnosti, ktoré sa hlásia k demokratickým princípom, legalizujú ekonomickú kriminalitu, prestávajú byť skutočnými demokraciami.
Kresťanské spoločenstvo si pri odsúdení tejto situácie už nemôže dovoliť používať diplomatický jazyk.
Nie je možné akceptovať zneužívanie moci niektorých organizácií, ktoré stavajúc sa do pozície nadnárodných inštancií, vykonávajú otvorený alebo skrytý nátlak na národné vlády, aby ich prinútili nasledovať politiky, ktoré sú nezlučiteľné so suverenitou národov. Treba zabrániť týmto organizáciám, aby prispievali k nastoleniu celosvetového systému kontroly ľudí a vecí.
V rámci európskeho spoločenstva dochádza k jednoznačnému zneužívaniu moci.
Nijaký človek ani národ nemôže zo žiadnej pozície vnucovať svoj zákon niekomu druhému. Len taký zákon je spravodlivý, ktorý zachytáva všetky požiadavky vyplývajúce z rovnakej dôstojnosti všetkých ľudí a jej základu.

Iné riešenia existujú, ale sa nehľadajú.
– okamžité odvolanie podpredsedu Európskej komisie zastupujúceho slovenský štát pre jeho nekompetentnosť a neschopnosť zastupovať suverénny slovenský štát,
– vzájomné započítanie záväzkov a pohľadávok európskych štátov, čím sa dosiahne zníženie dlhov o cca 40%,
– okamžité odpustenie všetkých záväzkov (dlhu a úrokov), pokiaľ bola pôžička splatená v minimálnej výške 105%,
– príprava slovenského štátu na vystúpenie z Európskej menovej únie a obnovenie krytej slovenskej koruny.

Neobetujte svoju kresťanskú vieru bôžiku úžerníckeho brava, a nehlasujte za vládny návrh zákona o zmene a doplnení zákona č. 381/2010 Z. z. o špecifických štátnych zárukách.

 

S pozdravom

Za Boha a národ!
Verní sebe, svorne napred!

TK SĽS-111006