Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
Za Boha život, za národ slobodu!

Vyjadrenie k oznámeniu o začatí konania a uložení pokuty.

190

Podanie-návrh
Vyjadrenie

K Sp. z.č.SVS-OVR2-2023-013790-006 zo dňa 18.9.2023

         Hore uvedená Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku (SĽS), týmto podáva toto podanie Úradu štátnej komisie:

 1. Audítor bol vyžrebovaný  pre SĽS na overenie účtovnej závierky navrhovateľa za účtovný rok 2022.
 2. Audítor určenie výkonu overenia účtovnej závierky pre navrhovateľa za účtovný rok 2022, ako ho určilo žrebovanie, neodmietol.
 3. Audítor návrh zmluvy č. 1/2022 zo dňa 12. 3. 2022 o audite – o poskytnutí audítorských služieb,    doposiaľ bez udania dôvodu nepodpísal. Právna povinnosť uzavretia zmluvy o audite sa vzťahuje aj na audítora, nie len na navrhovateľa, v zmysle zákona o politických stranách-plné znenie. Ak audítor odmieta uzavrieť zmluvu, nemôže poskytovať audítorské služby a musí sa vzdať poskytovania audítorských služieb strane, s ktorou nemá zmluvný vzťah!
 4. Navrhovateľ návrh zmluvy č. 1/2022 zo dňa 12. 3. 2022 o audite o poskytnutí audítorských služieb podpísal dňa 12. 3. 2022 (pozri prílohu č. 1).
 5. Navrhovateľ nemôže niesť imisie zo strany samozvanej Štátnej komisie a tretej osoby, ktorých    tvorcom schválností voči navrhovateľovi je neoverený samozvaný člen samozvanej Štátnej komisie a audítor po konfesionálnej, národnej a sociálnej stránke.
 6. Navrhovateľ nemá v tzv. Štátnej komisii svojho zástupcu, preto je Štátna komisia samozvaná    zhubnými socialistami a zhubnými liberálmi, je zločinná skupina a jej úlohou v skutočnosti je viesť politickú perzekúciu voči Slovenskej ľudovej strane Andreja Hlinku, skrývajúc sa za ich účelovú interpretáciu zákona a za audítora.
 7. Navrhovateľ nebol prizvaný Komorou audítorov k žrebovaniu audítora pre Slovenskú ľudovú    stranu Andreja Hlinku na audit pre rok 2022, čo jasne dokazuje politickú perzekúciu voči Slovenskej ľudovej strane Andreja Hlinku aj v tejto záležitosti.
 8. Správneho deliktu sa dopúšťa samozvaná Štátna komisia, ktorá sa skrýva a opiera o účelovú, nemorálnu a nezákonnú interpretáciu zákona a na základe takto nadobudnutého pomýleného právneho vedomia prevádza politickú perzekúciu voči Slovenskej ľudovej strane Andreja Hlinku. Účelová, nemorálna a nezákonná interpretácia zákona č. 85/2005 Z. z.- plné znenie, bola účelovo zločinnou skupinou z radov zhubných socialistov a z radov zhubných liberálov vykonštruovaná tak, aby Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku nemala možnosť sa rovne brániť voči permanentne pokračujúcej politickej perzekúcii už od 29. 8. 1944.
 9. Samozvaná Štátna komisia nezabezpečila splnenie si právnej povinnosti zo strany audítora, aby    podpísal zmluvu č. 1/2022 zo dňa 12. 3. 2022 o audite o poskytnutí audítorských služieb, alebo sa vzdal auditu a zabezpečila konfesionálne, národne a sociálne overeného nového audítora.
 10. Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku nemá právnu oporu v zákone, ako zaviazať jej nanúteného audítora k podpisu zmluvy, nedávajúc jej inú možnosť. V najnovších uzneseniach Štátnej komisie jasne, táto zločinecká skupina ako súčasť Štátnej komisie, ktorá hlasovala za tieto uznesenia vidieť nerovnosť pred zákonom, ak sa poskytne zločincom právo interpretovať morálku a zákony – pozri napr. zákon č. 85/2005 Z. z. – plné znenie pre účastníkov správneho konania voči Ústave SR.
 11. K č. k. SVS-OVR2-2022-026633-009 zo dňa 13. 9. 2022 Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku neuznáva takzvanú nesplatenú pokutu vo výške 2.000,- €, nakoľko je vykonštruovaná samozvanou, zločinnou Štátnou komisiou na základe prevádzanej politickej perzekúcie voči Slovenskej ľudovej strane Andreja Hlinku, opierajúc sa o krivý, obsahovo založený nerovnosťou účastníkov konania, opierajúc sa o účelovú, nemorálnu a nezákonnú interpretáciu zákona č. 85/2005-plné znenie.
 12. Samozvaná Štátna komisia – organizovaná zločinecká skupina- tí konkrétni členovia Štátnej komisie vzhľadom na skutočnosť, že nie je možné predpokladať, že by nepoznali zákonné podmienky uzatvárania zmluvných vzťahov, ústavný poriadok slovenského štátu, morálne podmienky zmluvných vzťahov ako i funkcie bielych koní v zločineckých štruktúrach nezapreli aroganciu, ktorú opierajú o zločineckú štruktúru, ktorú reprezentujú, resp. niektorí z nich sa jej iba podriaďujú, ktorí hlasovali za predmetné uznesenie zločineckej skupiny, ktorej sú členmi a ktorá prerástla Štátnu komisiu, resp. je stotožnená so Štátnou komisiou, len priznali svoju účasť v zločineckej organizácii. Arogancia príslušnosti k zločineckej skupine im dala silu tvrdiť v rozpore s ústavným, zákonným i morálnym poriadkom slovenského štátu, že SĽS má povinnosť uzatvoriť zmluvný vzťah s  audítorom, ktorý takúto povinnosť nemá. Beľmo na očiach im neumožnilo pochopiť jednoduchú skutočnosť rovnoprávnosti zmluvných strán. Právny poriadok slovenského štátu totižto umožňuje audítorovi neuzavrieť zmluvu rovnako ako to umožňuje aj politickej strane a žiadnym spôsobom nemôže žiadne hlasovanie zločineckej skupiny odobrať právo neuzavrieť zmluvu žiadnej z hypotetických zmluvných strán. Predpokladáme tiež, že organizovaná zločinecká skupina svojim uznesením potvrdila, okrem vyššie uvedeného i zmocnenia sa nezákonným spôsobom podkladov SĽS týkajúcich sa auditu hospodárenia SĽS.

a preto

navrhujeme

aby  Úrad štátnej komisie zastavil správne konanie-politickú perzekúciu voči Slovenskej ľudovej strane Andreja Hlinku so všetkými dôsledkami a inicioval nápravu v odstránení  presadzovania nerovného postavenia účastníkov konania v rámci zhubného a účelovo právne krivého posúdenia zákonného poriadku slovenského štátu a účelovej, nemorálnej a nezákonnej interpretácie zákona č. 85/2005 – plné znenie a vrátil sa k zákonnej i morálnej interpretácii zákona a ústavného poriadku.

Príloha: Príloha č. 1 S pozdravom: Za Boha život !  Za národ slobodu !

S pozdravom,
Za Boha život, za národ slobodu!
Verní sebe, svorne napred!
Na stráž, na obranu, za tú našu domovinu.