Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
Za Boha život, za národ slobodu!

Stanovisko k bojovnej proticirkevnej hystérii.

388

Boni mores meliores sunt quam leges bonae (Väčší význam majú dobré mravy ako dobré zákony)

V dnešných dňoch sa stupňujú útoky svoloče proti Cirkvi podnecované hystériou ľudí žijúcich v pomýlených predstavách.

Odmietame bastardizáciu demokracie a jej posun k tyranii v dôsledku straty akýchkoľvek morálnych hodnôt, ktoré sú nahradzované perzekúciou a obmedzovaním slobody namiesto obnovy prirodzeného poriadku.

Slovenská spoločnosť bude bez budúcnosti, ak sa bude naďalej pokúšať svojim občanom nahrádzať bohatstvo ducha majetkom.

Ak predstavitelia slovenského štátu budú akúkoľvek skupinu, či jednotlivcov prioritizovať a porušovať tak prirodzený poriadok, v ktorom je každý jednotlivý človek vo svojej podstate, bez ohľadu na svoju konfesionálnu, národnú a sociálnu odlišnosť, jedinečný a výnimočný, bude to viesť k ešte výraznejšiemu posunu súčasného spoločenského systému k tyranii posilňovaním nátlakových, čisto materiálnych opatrení, neriešiacich problémy, ale iba ich dôsledky, prepadajúc sa do bludnej jamy nominalizmu.

Pokiaľ by tomuto jasnému Stanovisku k bojovnej proticirkevnej hystérii niekto neporozumel dovoľujeme si aktuálne poznamenať, že ak je niekto homosexuálny žid, alebo heterosexuálny Cigán neznamená to automaticky, že nemôže byť členom organizovanej zločineckej skupiny, vrahom, seniorom, huslistom, zubárom, alebo členom Progresívneho Slovenska.

Zneužívanie akéhokoľvek nešťastia spôsobeného či už stratou súdnosti, či nedostatkom morálnych zábran nemôže byť riešením akéhokoľvek problému v hierarchicky, solidárne a subsidiárne usporiadanej spoločnosti riadenej prirodzenými zákonmi.

S pozdravom

Za Boha a národ!
Verní sebe, svorne napred!

V Bratislave 7. novembra 2022.

RNDr. Andrej Trnovec, predseda Slovenskej rady

Ing. Jozef Sásik, výkonný predseda

Ing. Miroslav Faktor, PhD., člen Slovenskej rady

Ing. Viliam Zopp, tajomník

TK SĽS-221107