Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
Za Boha život, za národ slobodu!

Stanovisko vyjadrujúce podporu občanom Varína rešpektujúcich prirodzenú historickú pravdu.

380

(Rozjímanie o dvoch vlajkách)

Páni bratia a sestry, drahí občania,

Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku v dnešných časoch pozoruje opäť nárast útokov na prirodzenú pravdu vychádzajúcich z pomýlených predstáv a mediálne sú hystericky prezentované najmä útokmi súdružky poslankyne obecného zastupiteľstva obce Varín voči nášmu bratovi, okrem iného, rímskokatolíckemu kňazovi, dekanovi, profesorovi morálnej teológie, monsignorovi ~ spovedníkovi Pia XII. a v svetskej oblasti, okrem iného, zakladateľovi svojpomocného hospodárskeho spolku, kultúrnemu pracovníkovi, učiteľovi piaristického gymnázia a Bohosloveckého seminára, i rektorovi Teologického seminára, zakladateľovi časopisov Dobrý pastier, Nitra, Ľudová politika, novinárovi Slováka, učiteľovi slovenčiny, predsedovi našej strany, členovi správneho výboru Nitrianskej župy (1919), poslancovi (1925) i ministrovi zdravotníctva a telovýchovy (1927) v republike Česko–Slovenskej, predsedovi vlády autonómnej Slovenskej krajiny (1938), predsedovi vlády Slovenskej krajiny a poverenému ministrovi vnútra (1939) a následne i predsedovi vlády a prezidentovi 3. Slovenskej republiky Dr. Jozefovi Tisovi.

Položme si kardinálne gnozeologické otázky:
† čo má Dr. Jozef Tiso spoločné so socialistami proveniencie A. Hitlera, alebo so socialistami proveniencie B. Mussoliniho, či dokonca so socialistami proveniencie J. V. D. Stalina?
† čo má Dr. Jozef Tiso spoločné s vojnovým zločinom?
† ak sa útok iba na novinára považuje za útok proti slobode prejavu, tak potom zavraždenie extrémistami v judaistami, čechoslovákmi a socialistami, vykonštruovanom monsterprocese, novinára a rímsko-katolíckeho kňaza, profesora morálnej teológie i spovedníka Pia XII. a prezidenta 3. Slovenskej republiky Dr. Jozefa Tisu, je potom čo?
† nevychádza zúrivosť a skučanie extrémistických judaistov, anarchistov, socialistov, liberálov, čechoslovákov a inovercov z historického faktu, že si Slováci zvolili za prezidenta 3. Slovenskej republiky Dr. Jozefa Tisu, rímskokatolíckeho kňaza, ktorý zachránil náš slovenský národ, dokazujúc že prirodzené zákony rešpektujúca Slovenská republika, prosperujúca dokonca i počas najväčšieho celosvetového vojnového konfliktu, by sa mala budovať, aj po skončení vojnového konfliktu, iba ako stavovská na kresťanskom, národnom a sociálnom princípe s kresťanským štátnym zriadením?

Súčasné zavýjanie liberálov, anarchistov, socialistov a inovercov môže mať odozvu len medzi občanmi zdôvodňujúcimi svojimi pomýlenými predstavami vraždu prvého slovenského premiéra a prvého slovenského prezidenta ThDr. Jozefa Tisu (nedožitých †60).

Ale šok a bolesť, ktoré spôsobila absurdná a brutálna smrť slovenského prezidenta je tmelom, ktorý spája iba slovenských vlastencov.

Meno ThDr. Jozefa Tisu je symbolom vzdmutia viery, ktoré bolo ukončené nástupom boľševicko plutokratickej hydry, ktorá ovláda bábky spravujúce súčasný slovenský štát.
Slovenská krajina je už viac ako 78 rokov obeťou neviazaného boľševického i oligarchického rozkrádania, korupcie a klientelizmu.

Vražda slovenského prezidenta zvrátila beh dejín v celej Európe, definitívne označila pád železnej opony a stratu majetku, dôstojnosti, slobody a mnohokrát i životov občanov tejto krajiny.

Každá vražda človeka je neodpustiteľný zločin.
Keď sa stane obeťou vraždy predseda vlády a prezident, je to aj priamy útok na štát a národ, ktorý reprezentuje, nielen na slobodu slova a prejavu.
Keď sa stane obeťou vraždy predstaviteľ viery je to priamy útok na to posledné čo človeku po strate majetku a slobody ostalo.

Podľa Ženevskej konvencie za vojnový zločin, sa považuje taký čin najvyššieho predstaviteľa takéhoto štátu, ktorý bez vypovedania vojny prepadne vojensky iný štát.
Súdružke poslankyni oznamujeme, že zavraždenie Dr. Jozefa Tisu bolo zdôvodnené v monsterprocese (1947), ktorý vydal nezákonný absolútne neplatný rozsudok menom slovenského národa (sic!):
● za spáchanie trestného činu domácej zrady, pretože česko-slovenský prezident Beneš sa v 1938 vzdal svojho úradu a emigroval načo prezident Hácha vymenoval Tisu za predsedu vlády a nakoniec keď v 1939 Hácha vyhlásil stanné právo na autonómnom slovenskom území a pokúsil sa ho i vojensky obsadiť, vyhlásil autonómny slovenský zákonodárny zbor samostatnosť Slovenska, dal dôveru vláde premiérovi Tisovi, ktorého neskôr i zvolil za prezidenta a
● trestného činu zrady na povstaní, pretože nesúhlasil ako predstaviteľ slovenského národa so zničením slovenskej štátnosti, ale
taktiež jej pripomíname, že ani len židovský Žid Simon Wiesenthal, ktorý po druhej svetovej vojne založil v rakúskom Linci Židovské dokumentačné stredisko na vyhľadávanie vojnových zločincov nepovažoval osobu prezidenta 3. Slovenskej republiky Dr. Jozefa Tisu z tohto pohľadu za zaujímavú a záujmovú na rozdiel od nej a jej pomýlených súdruhov.

Súdružka poslankyňa by mala občanom obce Varín už konečne ukázať čo pre nich a ich obec Varín za svoje funkčné obdobie urobila, napríklad v oblasti dopravy a výstavby, financií a zníženia daní, hospodárstva v obci, ale i investícii, rozvoja a informatizácii, kultúry (ľudový súbor, divadlo, spevácky zbor atď.), domobrany a živelných pohrôm, alebo v prospech roľníkov a gazdov v obci, práce, sociálnej oblasti a rodiny, charity v obci, uplatnenia všeobecne záväzných predpisov v obci, školstva, vedy, výskumu a športu, vecne správnej vnútornej politiky v obci, zahraničnej a európskej spolupráce, či zdravotnej starostlivosti o občanov v obci.

Páni bratia a sestry,

sme svedkami dlhodobého rozkladu základných pilierov slovenskej štátnosti, ktorý spôsobuje stratu dôvery v štátne i samosprávne inštitúcie, nezávislé súdnictvo a kontrolné mechanizmy štátu.
Neskrývaný vzájomný súboj hláv boľševicko plutokratickej hydry je traumaticky prenášaný na plecia nezorientovaných občanov slovenského štátu.
Tu načrtnutý občiansky problém je mimoriadne vážnou, aktuálnou, ale i ťažkou a nebezpečnou témou.
Ťažkou, pretože nie je ľahké stanoviť hranice vo vzájomných vzťahoch medzi kresťanmi na jednej strane a zhubnými totalitnými judaistami, zhubnými socialistami, zhubnými anarchistami i zhubnými liberálmi, ako extrémistami, na strane druhej.
Nebezpečnou preto, lebo ľstiví buriči z extrémistických radov judaistov, socialistov, anarchistov a liberálov sa všade snažia skresľovať úsudky a samu problematiku obrátiť na poburovanie národov voči kresťanom.

A tejto úlohy sa súdružka poslankyňa z Varína vehementne zhostila. Prvá a druhá svetová vojna bol ich nevydarený pokus o vyvraždenie kresťanov – Slovanov.
Súdružka poslankyňa sa neposunula v dychtivosti po extrémistických totalitných judaisticko-socialistických, anarchistických a liberálnych bludoch Greena, Komunistického manifestu (1848) Karola Marxa ~ Mordechaja Leviho, na základe ktorých ich protagonisti Robespierr, Lenin, Trockij, Luxemburgová, Sverdlov, Stalin, Hitler, Mussolini, Mao Ce tung, Castro, Tito, Hodža, Che Guevara, Ho Či Min, Pot, Sary, Tsedenbal, Kim Ir-sen, Dimitrov, Ceausescu, Gomulka, Pieck, Honecker, Kádár, Živkov, Ibárruri, Gottwald, Slánsky, Fierlinger, Beneš, Zápotocký, Novotný, Svoboda a mnoho ďalších súdruhov a súdružiek kolaborantov, vyslancov Kominterny zavraždili vyše 100 miliónov kresťanov.

Súdružke poslankyni dávame tiež na vedomie, že 28. júna 1942 Dr. Jozef Tiso spolu s biskupom Andrejom Škrábikom slávnostne posvätil areál Studničky a novú sochu Panny Márie z Karalského mramoru na Starých Horách.

Odporúčame jej, ako i ostatným pomýleným súputníkom, prečítať si s pochopením aspoň encykliku Divini Redemptoris Pia XI. (1937) a nie len Kapitál I. (1867), II. (1885), III. (1894), či Kapitál IV. (1905) K. Marxa – Mordechaja Leviho.

Chvála Pánovi, že dnes už je väčšine občanov 5. Slovenskej republiky jasné, že socializmus, anarchizmus, liberalizmus, i s inštitútom tzv. nezávislého kandidáta, sú judaisticko kapitalistickým švindľom na klamanie občanov.

Pokiaľ nebesá existovať budú, nech je velebené meno Dr. Jozef Tiso a jeho dielo v Slovenskom národe, nech pretrvá naveky, rovnako, ako nebesá!

Občania 5. Slovenskej republiky nech ráznym krokom, krokom pravdy vo voľbách zmietnu navždy zo svetla dejín zhubných judaistov, zhubných socialistov, zhubných anarchistov a zhubných liberálov ako totalitných extrémistov.

S pozdravom
Za Boha život! Za národ slobodu!
Verní sebe, svorne napred!
Na stráž na obranu za tú našu domovinu.

V Bratislave 18. apríla 2023.

RNDr. Andrej Trnovec, predseda Slovenskej rady

Ing. Jozef Sásik, výkonný predseda

Ing. Miroslav Faktor, PhD., člen Slovenskej rady

Ing. Viliam Zopp, tajomník

TK SĽS-230418