Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
Za Boha život, za národ slobodu!

Mgr. Elena Šubjaková

1 453

Kandidátka na poslankyňu Európskeho parlamentu na funkčné obdobie rokov 2019 ‒ 2024 za Slovenskú ľudovú stranu Andreja Hlinku.

Vysokoškolské štúdium absolvovala na Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, v odbore jadrová fyzika. Pracovala v SHMÚ a Fyzikálnom ústave SAV, neskôr sa venovala publikačnej činnosti. V súčasnosti pôsobí ako lektorka Hlaholskej akadémie Domu Matice slovenskej v Bratislave. Je autorkou 13 publikácií v oblasti duchovnej literatúry a histórie Slovákov v 9. storočí, najmä prvého písma Slovanov – hlaholiky. V rámci edičnej činnosti vytvorila tiež didaktické projekty, výstavy a videofilmy. Zároveň je aj autorkou grafickej úpravy svojich publikácií i viacerých diel v oblasti audiovizuálnej tvorby.
V rámci projektu výstavy SLOVO SLOVANOV, ktorá bola v r. 2012 realizovaná ako stála výstava v Baltimore, USA, bola autorkou grafickej úpravy a spoluautorkou textu. Na Slovensku tento projekt prebiehal formou putovnej výstavy v Bratislave, Košiciach, Nitre a ďalších mestách Slovenska. Ako lektorka Hlaholskej akadémie prednáša históriu hlaholiky na kurzoch hlaholiky, popri ktorých organizuje cesty za historickým poznaním na Slovensku i v zahraničí (Blatnohrad v Maďarsku, Ochrid v Macedónsku a Solún v Grécku). Jednou z jej aktivít je i didaktický projekt Tisícročný hlahol slovenčiny, ktorý priamo začleňuje do histórie našej písomnej kultúry aj najstaršiu kodifikáciu slovenského jazyka z 9. storočia.
Svoju poslednú publikáciu vydala v r. 2017 pod názvom Slováci apoštoli Slovanov, v ktorej sa netradičným spôsobom zaoberá osudmi cyrilo-metodských žiakov a prináša viaceré objavné zistenia o ich životoch. Osobitnú pozornosť venuje argumentom dosvedčujúcim ich slovenský pôvod, bez ktorého nie je možné pochopiť ich ďalšie osudy po vyhnaní z vlasti.

Priority mojej kandidatúry na poslankyňu Európskeho parlamentu
Mandát poslankyne Európskeho parlamentu budem vykonávať s dôrazom na rešpekt a ochranu duchovných hodnôt, ktoré utvárali Európu. Znamená to realizovať SENSpoločenstvo Európskych Národov ako jednotu v rôznosti, pod heslom: Áno Európe – Nie Bruselu, zachovaním zvrchovanosti a národného charakteru všetkých európskych národov. Znamená to aj racionálne riešiť imigráciu cudzincov z tretieho sveta, ktorí nie sú ochotní prispôsobiť sa kultúrnym a náboženským hodnotám Európy. Zároveň to znamená presadzovať slovenské národné záujmy a suverénne ale priateľské vzťahy so všetkými európskymi národmi, Rusko nevynímajúc. V intenciách slov pápeža Jána Pavla II. „Slovensko je povolané ponúknuť svoj veľmi významný príspevok k pravému pokroku európskeho kontinentu“, chcem vyzdvihovať slovenský kultúrny i duchovný vklad do pokladnice Európy. Ako poslankyňa Európskeho parlamentu budem osobitne obhajovať tradičné duchovné i národné hodnoty so zameraním na Slovanov. Téma zjednotenia Slovanov sa v politickej rovine stále viac aktualizuje, a môže byť rozhodujúcim faktorom svetového mieru. Politicky zjednotené slovanské národy Európy majú potenciál odvrátiť vojnový konflikt, ktorý tu reálne hrozí.

Pod heslom
Zachovať duchovné bohatstvo Európy

Presadzovať v Európskom parlamente kresťanské hodnoty
• Zrealizovať SEN – Spoločenstvo Európskych Národov – jednota v rôznosti
• Európa musí dýchať oboma stranami pľúcami – západnou i východnou
• Napĺňať duchovný odkaz spolupatrónov Európy – sv. Cyrila a Metoda
• Chrániť duchovné bohatstvo Európy ako záruku jej prežitia

V parlamentnej práci prepájať európsky Západ s európskym Východom zviditeľňovaním Slovanov doma i vo svete. Dnes už nie len Západ, ale ani my, Slovania, nepoznáme sami seba a svoje vlastné korene, a preto sa téma Slovanstva javí ako veľmi naliehavá.
V EP a EÚ posilňovať kresťanské hodnoty a tak poukazovať na kresťanské korene, vďaka ktorým sa Európa dostala na špičku svetovej kultúry. Jej existenciu je možné udržať len skrze duchovnú obrodu Európy. Pretože spoločnosť, ktorá nemá rešpekt pred Bohom, nerešpektuje ani žiadne zákony. A to neodvratne vedie k anarchii a rozkladu. Podľa prorockých slov sv. Jána Pavla II.: „Buď bude Európa kresťanská, alebo nebude!“

Európu od počiatku formovali dva živé prúdy kresťanskej tradície, ktoré reprezentujú dve navzájom sa doplňujúce formy kultúry. Latinská, ktorú stelesňuje sv. Benedikt ako predstaviteľ západnej – racionálnejšej kultúry a východný prúd reprezentovaný apoštolmi Slovanov sv. Cyrilom a sv. Metodom, ktorý bol utváraný antickou gréckou kultúrou a východnou spiritualitou s hlbokým zmyslom pre mystiku. Preto i dnešná Európa, musí dýchať oboma stranami pľúc, východnou aj západnou, ako to povedal pápež Ján Pavol II., keď v r. 1980 popri sv. Benediktovi vyhlásil sv. Cyrila a Metoda za spolupatrónov Európy. Vyhlásenie týchto troch osobností za spolupatrónov Európy bolo prorockým znakom našej doby, ktorá potrebuje opäť objaviť svoje duchovné korene.
Do východného prúdu európskej kultúry patrí väčšina Slovanov, ktorí príznačne vo svojom mene nosia slovo. A nie náhodou, lebo práve v slove je ukryté ich veľké bohatstvo. U Slovanov totiž slovo jenzyk (jazyk) značí národ. Slovanská charakteristika národa je presná, lebo nič tak nevyjadruje národ ako jazyk, ktorý plne odráža kultúru i dušu každého etnika. Možno to pozorovať najmä v duchovnej sfére. Pavol J. Šafárik upozornil na neobvykle bohatú slovnú zásobu posvätných pojmov u Slovanov. Etymológia nášho slova bohatstvo i bohatier priamo súvisí so slovom BOH. U Slovanov bohatstvo znamená byť obdarovaný Bohom v každom zmysle slova. Takým je i dar slova a duchovnosť Slovanov, ktorá významným spôsobom prispieva do kultúrnej pokladnice Európy svojim osobitým vkladom. Európy, ktorej hranice určovala kresťanská identita.
Slovania sa od iných národov Európy líšia predovšetkým tým, že u nich vždy prevažovali duchovné hodnoty nad materiálnymi. Majú osobitú lásku k svojeti a postoj k sebe navzájom. V prípade neslovanských národov – latinských, románskych, germánskych – sa podobná idea „bratstva“ neprejavuje. To, na čo už v 19. stor. otvorene upozorňoval Ľ. Štúr dnes nadobúda hrozivé rozmery: Západom silne propagovaný individualizmus bol už v tom čase protikladom slovanského povedomia, podľa ktorého sú všetci navzájom za seba zodpovední. Práve oživením tohto fenoménu slovanskej vzájomnosti môžu dnes Slovania rozhodnúť o osude Európy. Môžu ju zachrániť pred konfliktami a vojnami, ak odmietnu ísť proti sebe navzájom. Pričom úloha západných Slovanov je dnes kľúčová, lebo sú to práve oni, ktorých dnes cielenými dezinformáciami obracajú proti Rusku. Napriek všetkému, sa Slovania musia zjednotiť, pretože iba jednotní Slovania predstavujú reálnu silu.

• Napĺňať duchovný odkaz spolupatrónov Európy - sv. Cyrila a Metoda

Apoštoli Slovanov sv. Cyril a Metod majú mimoriadne zásluhy na kultúrnom vývoji európskeho kontinentu, a to najmä v oblasti písomníctva, ktoré je vrcholným znakom civilizácie. Tak ako latinské písmo vymedzilo hranice západnej polovice Európy, hlaholika a neskôr cyrilika sa stali atribútom slovanskej kultúry. Sv. Cyril a sv. Metod vtlačili osobitnú pečať slovanskému duchu.
Svojim epochálnym dielom vytvorili duchovný most Európy medzi Východom a Západom. Lebo pôvodom Gréci, srdcom Slovania, v jednote s Rímom, sú žiarivým príkladom európskeho univerzalizmu. Preto pápež Ján Pavol II. 31. dec. 1980 vyhlásil sv. Cyrila a Metoda za spolupatrónov Európy.

• Slovenské dedičstvo - významný vklad do Európy 

V otázke Slovanstva majú čo ponúknuť Európe práve Slováci. Podľa vyjadrenia politológa Sergeja Chelemendika, ktorý dlhodobo žil vo viacerých slovanských krajinách i na západe Európy, a môže preto objektívne porovnávať, je u Slovákov osobité chápanie tohto javu: Slovenské chápanie Slovanstva a jeho zjednotenia je fenomén vlastný predovšetkým Slovákom! Slováci ho majú vypestovaní svojimi dejinami. Nikde inde medzi Slovanmi nie je tento fenomén taký, ako na Slovensku – existuje tu dobromyseľný vzťah ku Slovanstvu. Toto chápanie Slovanstva by sa malo šíriť aj k iným Slovanom.“
Slovensko predstavuje pomyselné srdce Európy geograficky aj duchovne. Podľa pápeža Jána Pavla II., má Slovensko osobitnú úlohu pri budovaní Európy tretieho tisícročia. Jeho posledná vôľa pre Slovákov znela: „K budovaniu európskej jednoty prispejte vy, drahí Slováci, vaším významným prínosom, stanúc sa tak tlmočníkmi tých ľudských a duchovných hodnôt, ktoré dávali zmysel vašim dejinám…“. A tento zmysel našich dejín aj konkrétne pomenoval ako Cyrilo-Metodské dedičstvo, ktoré predstavuje základ duchovnej veľkosti a skutočnej kultúrnej výšky slovenského národa.
Ako proroctvo zneli slová pápeža Jána Pavla II. Slovákom v r. 1996: Slovensko má osobitnú úlohu pri budovaní Európy tretieho tisícročia, dobre si to uvedomte! Je povolané ponúknuť svoj veľmi významný príspevok k pravému pokroku európskeho kontinentu … Slovensko je povolané ponúknuť Európe predovšetkým dar svojej viery v Krista a svojej oddanosti Panne Márii.

Videovizitka – Eurovoľby 2019