Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
Za Boha život, za národ slobodu!

V bratislavskom Dóme sv. Martina bola, na úvod veľkonočného týždňa, Bratislava slávnostne zasvätená Patrónke Slovenska, Sedmibolestnej Panne Márii.

301

Boh nám dá trpieť, no zhynúť nie.

Akt zasvätenia mesta ochrane Panny Márie Sedembolestnej patrónke Slovenska vykonal hlavný mešťanosta Veľkej Bratislavy Dr. Štefan Ravasz týmito slovami:


Sedmibolestná Matka Kristova, naša nebeská Patrónka a ochrankyňa v časoch tak vážnych a pohnutých prišli sme pred Tvoj milostný oltár v tomto historickom chráme hlavného mesta Slovenska v dóme svätého Martina, prišli sme, aby sme Ťa prosili o Tvoju mocnú ochranu pre mesto Bratislavu a všetkých jeho obyvateľov najmä pre verných synov slovenského národa, ktorí Ťa ctia, ako svoju patrónku podľa príkladu a dedičstva otcov a podľa svojho vlastného citu a presvedčenia, lebo vieme, že si mocná a láskavá a neopustíš nás, keď sa k Tebe utiekame, v týchto tragických časoch sveta a ľudstva spomíname utrpenie Tvojho syna a Tvoje utrpenie, keď si Ho videla trpieť a krvácať a zomierať na dreve kríža, keď si Ho oplakávala držiac Ho na svojom materskom lone, keď Ti prenikol srdce sedmorý meč a uznávame, že i my sme boli vinní tohto utrpenia, ale spomíname aj vernosť a oddanosť slovenského národa k Tebe a k Tvojmu synovi a prosíme Tvojho syna a Teba o zmilovanie. Zhliadni na nás okom milostivým na toto mesto, ktoré Ťa ctí v toľkých chrámoch, na dietky tohto mesta a na matky týchto dietok, na odrastlú mládež, na devy a junač, na ostatných mužov a na statočné ženy bratislavské, na starcov pod ťarchou života zohnutých, na vrchnosti a predstaviteľov ľudu, na všetko jeho duchovné a hmotné imanie, na všetky jeho dobré predsavzatia a prísľuby, na všetko jeho odhodlanie Teba vždy ctiť a ostať verným posvätným tradíciám otcov, ostať verným kresťanskej viere a mravom a ostať verný svojmu národu a štátu. Zhliadni na naše prosby a vyslyš ich.

Týmto slávnostným činom dnes na Tvoj sviatok zasväcujeme sa Tebe a Tvojej mocnej ochrane, odvráť od nás nešťastie a biedu vojny, zachráň naše mesto pred spustošením, hoci si to nezaslúžime, dokáž svoju Veľkú noc, nech sa stane viditeľným Tvoje zmilovanie a zjavnou Tvoja láska k slovenskému národu.

Sedmibolestná Matka Kristova, mesto Bratislava Ti sľubuje v mene všetkých Tebe verných, že pamätliví tohto dnešného slávnostného zasvätenia, vždy Ťa budeme okázale ctiť na tomto Tvojom milostnom oltári, budeme sem k Tebe prichádzať ako pútnici a nikdy sa nespreneveríme Tvojmu synovi a jeho svätej viere ani svojmu, Tebe zasvätenému národu.

Tak nám Pán Boh pomáhaj!

V mene Veľkej Bratislavy, v zastúpení celého jeho obyvateľstva vzýva ešte raz hlavný mešťanosta Tvoju mocnú ochranu na toto, teraz už Tebe zasvätené mesto. Ochraňuj mesto a neopúšťaj nás. Amen.

V Bratislave dňa 23. marca 1945.