Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
Za Boha život, za národ slobodu!

Ing. Jozef Sásik – životopis

0 324
Ing. Jozef Sásik

Narodil sa v marci 1958 v Banskej Bystrici v rodine úradníka. Základnú školu navštevoval v rodnom meste a po jej ukončení sa vyučil na Lesníckom odbornom učilišti /LOU/ v Banskej Štiavnici v profesii lesiar a to v rokoch 1973-75. Po absolvovaní diferenčných skúšok, študoval na Strednej lesnícko-technickej škole /SLTŠ/ taktiež v Banskej Štiavnici, kde v roku 1978 maturoval. V tomto istom roku sa zapísal k štúdiu v profesii lesné inžinierstvo na Lesníckej fakulte Vysokej školy lesníckej a drevárskej /VŠLD/ vo Zvolene. Záverečné štátne skúšky zložil v roku 1983. V tom istom roku nastúpil k výkonu základnej vojenskej služby u VÚ 6159 Kadaň okres Chomutov. Od 1984 je zamestnaný v Lesoprojekte Zvolen Ústav pre hospodársku úpravu lesov /ÚHÚL/, pobočka Zvolen, vo funkcii asistenta 1984-1986, samostatného projektanta 1986-1998 a vedúceho projektanta hospodárskej úpravy lesov /vedúci pracovnej skupiny/ až doposiaľ. V roku 1997 získal osvedčenie o obsolvovaní skúšky odbornej spôsobilosti v pracovnej činnosti samostatný projektant. V roku 2000 získal osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vyhotovovanie lesných hospodárskych plánov a v roku 2003 osvedčenie odbornej spôsobilosti pre znaleckú činnosť v odbore lesné hospodárstvo v odvetví oceňovanie lesov.