Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
Za Boha život, za národ slobodu!

Spojené voľby do orgánov územnej samosprávy 2022

0 665

Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku postupne predstaví kandidátov na županov 2022.

Citácia zo Stanov:

Slovenská ľudová strana založená Andrejom Hlinkom je kresťanskou národnou tradicionalistickou katolíckou stranou, rešpektujúcou všetky ľudské práva a povinnosti.
Slovenská ľudová strana programovo vychádzajúca z tisícročných Cyrilometodejských tradícií je organizovaným zoskupením občanov, ktorí verní odkazu Andreja Hlinku usilujú o budovanie právneho štátu so všetkými jeho atribútmi a sociálne spravodlivej spoločnosti na kresťanských zásadách.
Základným programovým cieľom strany je viesť členov a ostatných spoluobčanov k tomu, aby sa v duchu základných hodnôt života a v znamení hesiel:
Za Boha život!
Za národ slobodu!
Za jednotu kresťanov!
Verní sebe svorne napred!
vo všetkých oblastiach svojej činnosti cieľavedome zúčastňovali na rozvoji Slovenska.
Cieľom Slovenskej ľudovej strany je budovanie suverénneho slovenského stavovského štátu na kresťanskom, národnom a sociálnom princípe podporou vývoja spoločnosti smerom k vyššej kvalite života.
(Stavovský štát je množinou stavovských organizácií a ich vzťahy medzi nimi sú postavené na princípe solidarity a subsidiarity, odmietajúce korporatívny princíp).
Slovenská ľudová strana svoj cieľ presadzuje uplatňovaním Programu SĽS, ktorý je založený na sociálnej spravodlivosti a láske, nedotknuteľnom práve na život, na telesnú integritu a vzdelanie, na primerané prostriedky i služby, zabezpečujúce dôstojný život, na práve slobodného vyjadrovania sa, ako aj na možnosti voľby, a z toho vyplývajúcich povinností občana a spoločnosti.
Slovenská ľudová strana podporuje každú právoplatnú autoritu, ktorá sa stará o uskutočňovanie spoločného dobra prijímaním a realizáciou spravodlivých zákonov.

Sme jedinou politickou stranou zjednocujúcou občanov bojujúcich za záujmy Slovenska.
Sme jediní, ktorých politickým krédom, okrem iných, je:

V podstatnom jednota, v nepodstatnom sloboda a vo všetkom láska.

In necessariis unitas, in dubiis libertas, in omnibus charitas.

Ponúkajú sa Vám mnohé strany a mnohé osoby. Mnohí sa naučia básničky s predvolebnými sľubmi, mnohých nastajlujú vizážisti, mnohí sa prispôsobia aj rétorikou očakávaniam a začnú používať očakávané slová, zvraty a slang mladých, aby zakryli tie pohnútky a to čo stojí za nimi.

My sme Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku.

Porovnajte si programy, účel založenia jednotlivých strán i osobami v stranách činnými a pochopíte, že prinajmenšom pri väčšine strán nie je idea rozhodujúcim podstatným činiteľom, ale financie tých, ktorí stoja v pozadí.

Naši kandidáti sa pokúsia o zjednotenie občanov, jednotlivcov rôzneho zmýšľania.

RNDr. Andrej Trnovec
Ing. Marian Kňažko

Naši kandidáti na županov..