Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
Za Boha život, za národ slobodu!

Denník P….

729

Tretieho októbra som bol požiadaný, nemenovaným denníkom, ktorý po ich zodpovedaní prestal komunikovať, o zodpovedanie otázok.

1. Čo je Vašou prvoradou osobnou prioritou v živote?
Ráno vstávať s vďačnosťou a s úsmevom – čo je neodmysliteľne spojené s činnosťou v záujme národa a v úcte k Bohu.
Neutíchajúca snaha o uplatnenie princípu slobody v nepodstatnom, dohody v podstatnom a vo všetkom vidieť, ku všetkému pociťovať a všetko prežívať s láskou. Vážiť si ľudí okolo seba, rešpektovať pravdu, spravodlivosť a nastoľovať pokoj v svojom okolí. Súcit s trpiacimi a odkázanými na cudziu pomoc, rešpekt k dôstojnosti človeka a rodiny.

2. Čo je Vaším hlavným motívom na kandidatúru za primátora/primátorku mesta BRATISLAVA?
Primátor musí reprezentovať ducha sídliaceho v tele organizmu mesta. Rozhodnutie kandidovať sa rodilo ťažko a s vedomím, že voliť chodia najmä tí, ktorí politiku chápu ako získavanie vlastného prospechu a o výsledku volieb nerozhoduje kvalita človeka, ale akási odbornosť, kompetentnosť a finančne dostatočne náročná volebná kampaň.
A samozrejme motívom je pochopenie, že Bratislava stále potrebuje alternatívu. Jedinú správnu. Ľuďom sa totižto ponúkajú kandidáti, ktorí reprezentujú majetkové záujmy korporácií, politické dohody nekompatibilných politických strán, zastupovanie zahraničných záujmov, skrývanie obmedzených ideologických úmyslov za fiktívnu nezávislosť kandidátov, či dokonca politické krytie šedej ekonomiky.

3. Majú podľa Vás občania a nezávislé odborné inštitúcie vytvorené reálne podmienky na rozhodovaní o charaktere a vízií mesta?
Občania nevyužívajú ani tie podmienky k účasti na rozhodovaní, ktoré už dnes majú k dispozícii. Je nutné opätovne získať dôveru občana, aby napr. stúpla účasť pri rozhodovaní o občianskom rozpočte. A nezávislé odborné inštitúcie? To sú ktoré, tie ktoré financuje štát, alebo tie ktoré financujú podnikatelia? To je ako s nezávislým poslancom. Ak je nezávislý od politického spoločenstva, ktoré ho podporuje a volí, komu sa zodpovedá za svoje rozhodnutia? Ak je odborník dobre zaplatený a aktivista dobre motivovaný víziou uplatnenia svojho nadšenia, tak majú vytvorené reálne podmienky na ovplyvňovanie charakteru a budúcnosti Bratislavy.

4. Ako budete riešiť problematiku čiernych stavieb v meste?
To je jasné. Predsa rešpektovaním zákona a jeho dôsledným uplatňovaním.

5. Ste ochotný /ochotná zverejňovať vopred svoj pracovný kalendár, záznamy zo služobných ciest, záznamy o uskutočnených návštevách a pracovných stretnutiach?
Tak toto považujem za samozrejmosť, veď zastupujem vôľu občanov, ktorým sa zodpovedám. Verejná kontrolovateľnosť mojich skutkov a činov je prirodzená súčasť efektívnej práce primátora, veď najdôležitejšie je prácu konať svedomito, zodpovedne a so schopnosťou transparente poskytovať odpočet práce a jej výsledkov.

6. Plánujete vydávať tlačené alebo elektronické médium z mestského rozpočtu, ktoré bude plne informovať občanov o správe majetku mesta, alebo platiť za tieto služby nejakému súkromnému médiu?
Digitalizácia samosprávy v súlade s GDPR je v dnešnej ére neodmysliteľnou budúcnosťou, ktorej počiatky vidíme v Bratislave už dnes v existujúcom mapovom portáli, či e-portáli elektronických služieb, ale hlavne v smart city koncepte Bratislava rozumné mesto 2030. Magistrát musí držať krok s digitalizáciou zastaralej byrokracie.

7. Vyhovuje Vám počet MČ alebo budete presadzovať ich redukciu a ak redukciu, tak akým spôsobom?
Počet MČ je vyhovujúci. Ale je potrebné zmeniť zákony na štátnej národnej úrovni. Hlavné mesto Bratislava musí mať jednu jedinú hierarchicky a subsidiárne usporiadanú samosprávu, ktorá sa nesmie členiť na miestnu a regionálnu, pričom miestni poslanci musia byť automaticky poslancami mestskými. Inými slovami jednotlivé územia Bratislavy nesmú ovládať tri samosprávne parlamenty. Jedny voľby poslancov a starostov v MČ spojené s voľbou primátora bez župných volieb. Poslanci a starostovia volení v mestských častiach sa stanú poslancami mesta automaticky a starostovia členmi mestskej rady. Je nemysliteľné aby napr. záujmy mestských častí Bratislavy v samosprávnych orgánoch Bratislavy muselo obhajovať Regionálne združenie mestských častí hlavného mesta Slovenskej republiky. Jednoduchosť, priamosť, jasne deklarovaná osobná zodpovednosť a presné vymedzenie kompetencií – to je riešenie.

8. Ako budete riešiť problematiku neprispôsobivých občanov v meste?
Kto sú to neprispôsobiví občania? Sú to ľudia zničení systémom (exekúcie, nezamestnanosť, psychická nevyrovnanosť)? Ľudia, ktorí nemajú prácu, nemajú byt, siahajú po alkohole, drogách – to je výsledok zničenia sociálneho systému na štátnej, nie miestnej úrovni. Je potrebné podávať im pomocnú ruku, ponúknuť budúcnosť, v ktorej by sa mohli cítiť ako ľudia. Keď máme programy pre nelegálnych migrantov musíme mať aj pre vlastných občanov. Nestačí poskytnúť len ubytovanie v nocľahárni a ubytovniach Bratislavy, či spoľahnúť sa na charitu. Je potrebné poskytnúť pomoc človeku s trvalým pobytom aj formou pomoci pri oddlžovaní, cez poskytnutie zamestnania, ubytovania a psychologickej pomoci.

9. Kde a ako vidíte mesto BRATISLAVA v roku 2022 po skončení Vášho funkčného volebného obdobia?
Každý, nielen obyvateľ, ale i návštevník Bratislavy Vám povie o potrebe zlepšenia situácie v doprave, starostlivosti o zeleň, bezpečnosti, čistote, o mestských firmách, či poriadku s financiami. Každý Bratislavčan vie čo mu vadí, čo ho stresuje, ale väčšina sa k Bratislave chová ako ku kinu. Áno, tak ako návštevníka zaujíma, či je tam teplo, či sú lacné lístky, či bude popcorn, či je sedadlo dosť široké, či je 3D zaujíma človeka z Bratislavy či je prázdna cesta, pohodlné MHD, čisté ulice a parky, pekné kúpalisko, dobrá zábava. Ale kino nie je domov. Keď si chcete pozrieť film, tak vstúpite, pozriete si ho a odídete. Ale ja chcem aby Bratislava bola domovom, nie kinom. A aby sa človek žijúci v Bratislave cítil a správal k Bratislave ako k svojmu domovu. Chcem aby ste aj Vy, nielen ja, mali pocit – tu sme doma – toto je náš domov.
Mojim volebným heslom je Bratislava – náš domov.
Bratislavu v roku 2022 vidím ako mesto, v ktorom aspoň o 50% viac obyvateľov Bratislavy v nej nebude len užívateľom výhod, ale bude pokladať Bratislavu za svoj DOMOV.

Posledná otázka sa netýka aktuálneho primátora ale jeho protikandidátov:
10. Čo najlepšie podľa Vás urobil počas posledných štyroch rokov súčasný primátor a čo urobil najhoršie? V prípade pomenovania najhoršieho úkonu/rozhodnutia/skutku súčasného primátora poprosíme aj uvedenie, ako by ste to urobili prípadne Vy inak?
Rozhodnutia primátora sú odobrované voleným poslaneckým zborom. Ak teda samospráva Bratislavy prijme rozhodnutie nie je to iba rozhodnutie primátora Bratislavy.
U primátora ako u človeka s rozhodovacími právomocami považujem za najdôležitejšie svedomie, vzpriamenú chrbtovú kosť, svedomitosť v povinnostiach a chápanie politiky ako práce pre verejnosť, čo predpokladá ochotu i schopnosť obetovať časť svojich osobných ambícií a vlastného prospechu pre dobro spoločenstva, schopnosť nielen rozpoznať pravdu ale ju aj reálne presadzovať, neustupovať bezohľadnému presadzovaniu vplyvu majetných, či účelovému dosahovaniu rýchleho zisku.
Za dôležitú schopnosť považujem schopnosť vcítiť sa do potrieb, či chápania situácie toho druhého, toho ktorý sa snaží presadiť riešenie spoločného problému z pohľadu svojho postoja k viere, pravde, životu. Keďže v pozícii primátora mám motivačný dosah hlavne na zamestnancov Magistrátu a naopak musím sa vysporiadať s poslancami, ktorých budú motivovať rôzne developerské skupiny presadzujúce svoje vlastné záujmy, v niektorých prípadoch na úkor záujmov Bratislavčanov zdôrazňujem dôležitosť spojenia transparentného informovania ľudí o dôsledkoch jednotlivých hlasovaní poslancov s vcítením sa do kože toho, ktorý sa s vidinou zisku/prospechu snaží presadiť egoistické riešenia na úkor väčšiny obyvateľov Bratislavy. Samozrejmosťou je teda transparentné konanie v každom kroku, z čoho vyplýva, že každý môj krok v akomkoľvek rozhodovacom procese musí byť jasne rozpoznateľný. V takomto prípade nebude možné hovoriť v budúcnosti o rozhodnutiach samosprávy a mojich primátorských, ako najhorších, či najlepších rozhodnutiach, skutkoch, ale iba o jedine možných.