Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
Za Boha život, za národ slobodu!

Stanovisko k referendovému názorovému boju v slovenskej pospolitosti.

1 197

In vestimentis non est mutatio mentis (Zmenou oblečenia sa nezmení charakter)

Žatva je veľká, ale robotníkov je málo. Proste teda Pána žatvy, aby poslal robotníkov do svojej žatvy! Choďte! Hľa posielam Vás ako baránkov medzi vlkov! Nenoste ani mešec, ani kapsu, ani obuv, a cestou nikoho nepozdravujte! Do ktoréhokoľvek domu vojdete, najprv povedzte: „Pokoj tomuto domu!“ Ak v ňom býva človek hodný pokoja, Váš pokoj na ňom spočinie; ale ak nie, vráti sa k Vám. A v tomto dome potom ostaňte; jedzte a pite, čo Vám ponúknu; lebo hoden je robotník svojej mzdy.

Slovenská ľudová strana založená Andrejom Hlinkom je kresťanskou národnou tradicionalistickou katolíckou stranou, rešpektujúcou všetky ľudské práva a povinnosti.

Tieto pravdy síce hovoria všetko čo je potrebné povedať k súboju viery a hmotárstva prebiehajúceho neustále nielen v slovenskom štáte, ale okrem iného najnovšie aj samotné referendum o ochrane detí a rodiny potvrdzuje, že našim nepriateľom sa podarilo úspešne oddeliť politiku od viery, etiky, svedomia, cnosti, či statočnosti a úplne ju prenechať hmotárstvu.

Neveriaci a hmotárskymi úspechmi nadšení veriaci, spolupracujúci s nimi predstavujú dostatočný základ, na ktorom môžu naši nepriatelia stavať v svojom boji s vierou a nám ostáva len povedať, že ťažko je bojovať v tmách nevedomosti, pokiaľ človek nevidí a nespoznáva svojho nepriateľa. Nevie odhadnúť, kde je najslabší a ani ako ho vlastne poraziť, pretože k boju je potrebné svetlo pochopenia a pokiaľ toto nesvieti a nepoznáme skutočné úmysly nepriateľa môže byť tento skutočný úhlavný nepriateľ dokonca aj ospevovaný a vítaný nielen ľudom dobromyseľným, ale aj učenejšími ľuďmi národa. A tak je možné, že mnohí navrhujú a predostierajú zmierenie medzi socializmom, liberalizmom, anarchiou, či integrujúcim židoboľševizmom s kresťanstvom. A dokonca vo voľbách sa aj učenejší veriaci vyskytujú na kandidátkach hmotárskych, či už priamo židoboľševických, alebo len socialistických, liberálnych či anarchistických zoskupení. No sú títo horší od tých, ktorí nechápu potreby jednoty a odkláňajuc sa od tradície a skúseností ľudovectva takto podporujú našich nepriateľov? Či sú horší od tých, ktorí podporujú vo voľbách hmotárske strany a dnes od nich požadujú mravy? Vyrovnanie, či dokonca zmierenie s nepriateľmi možné nie je, pretože materializmus hmotárstvo je protivou viery. Je potrebné aj vnútorne precítiť, že hmotárstvo je svetonázor učiaci, že len hmota je na svete a niet duše, niet Boha, že len hmota má hodnotu, nič nestojí česť, statočnosť, či cnosť. Kresťanská viera nás učí, že mimo tela je i duša, je Boh. Mimo hmoty jesto i nej hodnoty, či už cnosti abo statočnosti. Mnohí pomýlení nás presviedčajú, že odstránením boja proti viere sa všetky ostatné požiadavky našich nepriateľov stotožňujú s vieroučnou mravoukou. A našou úlohou je odstraňovať tieto tmy nevedomosti. My nemôžeme viesť boj na podklade materializmu, my nemôžeme budiť sebeckosť, prinášať nelásku k hmotne neprospešným, využívať k práci biedne utláčaných a almužny biednym poskytovať len pod tlakom zovňajším, ktorého odstránením sa naplno prejaví sebeckosť a prestane potreba predstierania lásky a dobročinnosti. Práve takáto hmotárska láska a dobročinnosť u mnohých nechápajúcich veriacich vzbudzuje nádej v lepšiu budúcnosť.
Zlepšenie hmotného položenia ľudí si ale aj my spolu s každým spravodlivým a rozumným človekom žiadame, ale nie na základe materialistickom, pretože týmto spôsobom sa len položenie spoločenské zhoršuje, pretože len samotné zlepšenie hmotných pomerov nerobí život ľahším ani blaženejším. Nepriatelia viery úspešne delia národy a spoločnosť, deklaratórne odmietajúc stavovský princíp, na proti sebe stojace a bojujúce entity, či už ide o umelé spoločenské triedy zamestnancov a zamestnávateľov, alebo o mladú a starú generáciu, ba najnovšie napr. i mužov a ženy.
Sebeckosťou hmotárskych záujmov boj spoločenský je takto neustále živený a na materializme založené záujmy jednotlivých strán nerešpektujú poznanie, že čo je na boji založené, to len dosiaľ trvá, kým pomer sily sa nepremení. Preukazujeme, že čo hmotárstvo prudkosťou jednostranného boja na jednej strane získa, to na druhej ničením mravných síl a vyvolávaním náruživosti ničí a podkopáva a nemôže tak k opravdivému polepšeniu spoločenského života viesť.

Preukazujeme, že burina vyrastie zo zeme aj sama, nie keď jej ešte pomáhajú. Svetonázorový boj prezentovaný súčasným referendom jednoznačne našim nepriateľom umožňuje smiať sa nám do tváre, pretože sme neboli schopní uspieť v politickom zápase o presadenie našich kandidátov do zákonodárneho zboru slovenského štátu. Tak ako naši nepriatelia ospevujúci bezbrehú slobodu vykrikujú, že je potrebné nevyjadriť slobodne svoj názor, tak naši pomýlení bratia dištancujúci sa od politiky snažia sa presadiť zmenu politiky štátu, tak ako najvieryhodnejší je podsúvaný argument, že sa nič nezmení a najlepšou zbraňou našich nepriateľov je tvrdenie, že oni o názor myslenie ľudí nebojujú, tak je potrebné si uvedomiť i spoznať nepriateľa a bojovať vo voľbách o zmenu charakteru štátu.
Najlepším indikátorom a identifikátorom politiky v slovenskom štáte je zistenie, ktorá politická strana musela dať svojim voličom usmernenie ako sa vyjadriť v referende. Vnímavejší občania voliči by mali takto rozpoznať predstieranie a zahmlievanie cieľov jednotlivých politických strán a občania nevoliči potrebu účasti na voľbách.
Veď už len samotné posudzovanie referendových otázok Ústavným súdom na podnet prezidenta jednoznačne preukazuje hroznú skutočnosť, ktorú si mnohí veriaci neuvedomujú, že naša spoločnosť sa už nachádza v stave, kedy je trestná myšlienka a nie samotný čin konanie, či dokonca ústavný zákon. Naši nepriatelia stále považujú za najjednoduchšie zakázať myšlienky na zmenu systému a netrápiť sa s následkami konaní, ktoré by prispievali k zmene systému.

Sme politická strana, ktorá celou svojou súčasnou existenciou potvrdzuje nielen existenciu tradície viery, ale aj potrebu umožnenia premeny myšlienok v činy.

Sme politická strana, ktorá celou svojou súčasnou existenciou potvrdzuje nielen existenciu tradície viery, ale aj potrebu umožnenia premeny myšlienok v činy.

S pozdravom

Za Boha a národ!
Verní sebe, svorne napred!

V Bratislave 5. februára 2015.

Andrej Trnovec
predseda SR SĽS
TK SĽS-150205