Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
Za Boha život, za národ slobodu!

Stanovisko Slovenskej ľudovej strany k deštrukcii ústavného zriadenia.

547

Prerastanie zločineckých skupín s výkonnou mocou v štáte je deklarované absolútnou beztrestnosťou tých, ktorí zneužívajú právomoci verejného činiteľa pôsobením nad rámec im udelených právomocí v prospech, prípadne neprospech jednotlivých skupín obyvateľstva.
Najnovšie sa to prejavuje v plnej miere odoberaním právomocí Ústavného súdu Slovenskej republiky pri posudzovaní súladu činností s Ústavou, potieraním a obmedzovaním legálnej politickej činnosti strán diktovaním ich politickej agendy a orientácie, Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky. Uvedeným spôsobom dochádza k uzurpovaniu si moci a účinnému odstraňovaniu nezávislej súdnej moci štátnym úradom, ktoré by sa v právnom demokratickom štáte nemohlo uskutočniť bez podpory zločineckej skupiny, ktorá by nekryla takúto činnosť a nezabezpečovala by mu jeho beztrestnosť nad rámec zákona.
Slovenská ľudová strana očakáva od najvyšších predstaviteľov slovenského štátu, že zaujmú rozhodné a odmietavé stanovisko k uvedeným trendom.
Slovenská ľudová strana očakáva od súdnej moci, že sa na všetkých úrovniach vzoprie snahám štátnych úradníkov prisvojovať si súdne právomoci.
Slovenská ľudová strana očakáva od zákonodarnej moci, že zaujme na svojom riadnom rokovaní, prípadne mimoriadnom rokovaní, zásadné stanovisko a odmietne nacizáciu spoločnosti.
Slovenská ľudová strana verí, že slovenská spoločnosť nepripustí zničenie troch pilierov moci a degradáciu poslania politických strán v modernej spoločnosti.

S pozdravom

Za Boha a národ!
Verní sebe, svorne napred!

TK SĽS-08092502