Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
Za Boha život, za národ slobodu!

Stanovisko Slovenskej ľudovej strany k prehlbovaniu nerovnosti.

633

Euroval ako prostriedok konečného riešenia nevyslovovanej otázky.

Od chvíle, v ktorej politická moc prestala zdôvodňovať občanom slovenského štátu prečo je potrebné aby obete pomáhali nepotrestateľným vyvoleným konkrétnym zločinným jednotlivcom vlastniacim nástroje úžerovej a burzovej politiky, sa úplne vytratil rozdiel medzi jednotlivými judeokresťanskými liberálno demokratickými skupinami predstierajúcimi svoju činnosť v súlade s matricou jednokoľajky, na ktorej je pravá koľaj pevne spojená s ľavou pražcom židoboľševizmu.

Slovenská ľudová strana sa verejne dištancuje od akejkoľvek zodpovednosti a upozorňuje každého na skutočnosť, že takzvaný Euroval je deklaratórne verejne zmluvne podchytený mechanizmus na prípravu konečného vyriešenia úžerovej a burzovej zločinnosti prostredníctvom precízne modelovaného vzrastania sociálneho napätia ústiaceho do neodvratného pogromu.

Aj keď európska civilizácia počas stáročí bola svedkom mnohých spontánnych pokusov, ktoré sa pokúšali vysporiadať sa s beztrestnosťou úžery a burzových fikcií nikdy nestála na prahu takéhoto premysleného a veľkolepo poňatého plánu.

Vo veľmi krátkom časovom rozpätí boli vytvorené Európsky nástroj finančnej stability i Európsky finančný stabilizačný mechanizmus ako i Európsky mechanizmus pre stabilitu, ktorý stojí mimo akejkoľvek právomoci ktoréhokoľvek členského štátu Európskej únie hoci je na druhej strane plne podriadený Medzinárodnému menovému fondu. Je neuveriteľné, že traja a výnimočne i jeden jediný človek z tejto organizácie, ktorej bezpodmienečne a neodvolateľne dala slovenská vláda neohraničenú beztrestnosť a imunitu môže od slovenského štátu požadovať povedzme i 40 miliárd, ktoré je slovenský štát na požiadanie povinný splatiť do siedmych dní.

Takáto beztrestnosť a imunita nebola historicky poskytnutá ešte žiadnej organizácii a ani žiadnemu jednotlivcovi vo vzťahu k celému štátu a jeho zákonom.

Je neuveriteľné, že slovenská vláda nepoužíva finančné prostriedky, za ktoré ručia slovenskí pracujúci (podnikatelia, živnostníci, zamestnanci) na odstraňovanie sociálneho napätia a zmiernenie sociálneho dopadu prijatia Eura, kedy práca je cenená stále menej a zabezpečenie života je stále nákladnejšie, napriek toľko ospevovanému pokroku znižujúcemu finančnú náročnosť práce a výroby prostriedkov na život.

Slovenská ľudová strana požaduje od slovenskej vlády zverejnenie majiteľov finančných inštitúcií, ktorým slovenskí občania prispievajú na ich činnosť, spôsobujúcu beztrestné a bezproblémové miznutie finančných prostriedkov.

Slovenská ľudová strana požaduje od slovenskej vlády, vzhľadom na skutočnosť, že z uvedeného vyplýva, že spoločnú európsku menu nie sú schopné ochrániť národné štáty, ktoré má ochraňovať vyššie spomenutý finančný stabilizačný mechanizmus,  zverejnenie trestných obvinení Európskeho úradu boja proti podvodom.

Slovenská ľudová strana požaduje od socialistickej slovenskej vlády ale i nesocialistickej opozície vysvetlenie, kedy si slovenský štát rovnakým spôsobom zadováži finančné prostriedky na odškodnenie vlastných občanov postihnutých rovnakým spôsobom cez úžeru a finančné fikcie, napr. takzvaných nebankových subjektov, alebo aj všetkých občanov postihnutých oddlžovaním privatizovaných bánk.

Slovenská ľudová strana požaduje zrovnoprávnenie slovenských občanov s európskymi cudzincami pred zákonodárnym zborom i vládou a požaduje aby rovnakým spôsobom bolo vyhovené požiadavkám slovenských pracujúcich, či už učiteľov, lekárov, či dokonca i dôchodcov, na vyrovnávanie sociálnych nerovností s európskou cudzinou a to v minimálne takej miere akou sa slovenská vláda a zákonodárny zbor stará o zachovanie sociálneho statusu európskych cudzincov.

S pozdravom

Za Boha a národ!
Verní sebe, svorne napred!

TK SĽS-120929