Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
Za Boha život, za národ slobodu!

NÁŠ NACIONALIZMUS, JE NIE NENÁVISŤ k NIEKOMU, ALE HORÚCA LÁSKA k SVOJETI

1 577

NENÁVISŤ

NÁŠ NACIONALIZMUS, JE NIE NENÁVISŤ k NIEKOMU, ALE HORÚCA LÁSKA k SVOJETI.“
                                                                                                                 ( Pán Prezident Tiso )

V dnešnej dobe často počujeme slovo nenávisť, veľmi často je toto slovo doslova papagájované a účelovo, jednostranne používané, bez toho, aby bolo aj správne chápané. V dnešnej dobe je to veľmi zaužívané a moderné, doslova vsúvať toto slovo do úst ľudí, alebo vytrhávať myšlienky s kontextu a vkladať do nich slovo nenávisť, aby to sedelo a na základe toho boli ľudia obviňovaní a súdení za šírenie nenávisti. Živel protislovenský si veľmi rád a svojvoľne vysvetľuje výroky ľudí podľa seba, len preto aby silou mocou ľudí trestali.

§421

Založenie, podpora a propagácia hnutia smerujúceho k potlačeniu základných práv a slobôd
(1) Kto založí, podporuje alebo propaguje skupinu, hnutie alebo ideológiu, ktorá smeruje k potlačeniu základných práv a slobôd osôb, alebo ktoré hlása rasovú, etnickú, národnostnú alebo náboženskú nenávisť alebo nenávisť voči inej skupine osôb alebo kto propaguje skupinu, hnutie alebo ideológiu, ktorá v minulosti smerovala k potlačeniu základných práv a slobôd osôb, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.
§422
Prejav sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd
(1) Kto verejne alebo na mieste verejnosti prístupnom, najmä používaním zástav, odznakov, rovnošiat alebo hesiel, prejavuje sympatie k skupine, hnutiu alebo ideológii, ktorá smeruje alebo v minulosti smerovala k potlačeniu základných práv a slobôd osôb, alebo ktorá hlása rasovú, etnickú, národnostnú, náboženskú nenávisť alebo nenávisť voči inej skupine osôb, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.

§ 424
(1) Kto verejne podnecuje k násiliu alebo nenávisti voči skupine osôb alebo jednotlivcovi pre ich skutočnú alebo domnelú príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, etnickej skupine, pre ich skutočný alebo domnelý pôvod, farbu pleti, sexuálnu orientáciu, politické presvedčenie, náboženské vyznanie alebo preto, že sú bez vyznania, alebo verejne podnecuje k obmedzovaniu ich práv a slobôd, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

S týmto slovíčkom a jeho nesprávnym výkladom a jeho používaním mám svoju osobnú skúsenosť, kedy som vyjadroval svoje názory, bez toho, aby som v nich nabádal na fyzickú likvidáciu ľudí, alebo na násilie. Aj v mojom prípade moje názory neboli prijaté a pochopené, tak ako ich v skutočnosti vnímam a ako to myslím, ale účelovo to bolo vysvetlené svojvoľne, účelovo, len aby som bol odsúdený a aby ma spoločnosť vnímala ako nenávistného, násilníckeho tvora s neľudskou tvárou.

Všetky moje vyjadrenia, názory a myslenie môžem veľmi jednoducho vysvetliť stručnou a výstižnou myšlienkou Pána Prezidenta Tisu :

„ NÁŠ NACIONALIZMUS, JE NIE NENÁVISŤ k NIEKOMU, ALE HORÚCA LÁSKA k SVOJETI.“

V praxi to znamená, že keď poviem, že keď v slovenskom parlamente majú sedieť Slováci a nie inonárodní ľudia, tak to neznamená, že nenávidím iné národy, národnosti či etniká. Keď poviem, že inoetnickí a inonárodní nemajú dostávať nič zadarmo, tak to nie je nenávisť voči druhým, ale láska k svojmu národu. To keď kritizujem nespravodlivú a neschopnú vládu, za to, že pácha sociálnu, ekonomickú a rasovú diskrimináciu na slovenskom národe v Slovenskom štáte, na úkor inonárodných a inovercov, tak to neznamená, že nenávidím každého a všetko čo nie je slovenské, ale znamená to, že sa mi nepáčia nespravodlivé, protiprávne a protislovenské kroky, rozhodnutia slovenskej vlády, lebo mi záleží na slovenskom národe, lebo ma vedie láska k svojmu národu a svojej vlasti a nepáči sa mi nespravodlivosť a krivdy páchané na Slovákoch.

Keď kritizujem to, že niekto môže všetko a niekto nič, to, že niekto pácha zločiny a nie je potrestaný a niekto je účelovo trestaný a sú porušované jeho ľudské práva, to, že niekto nemusí dať do štátnej pokladnice nič a dostáva z nej viac, ako ten, ktorý do nej prispieva, tak to neznamená, že šírim nenávisť a rasizmus, ale znamená to, že mám rád ľud slovenský a neznesiem, keď sú porušované jeho práva a sú na ňom páchané krivdy.

To keď kritizujem niekoho snahy svojvoľne a protizákonne, proti vôli slovenského národa presídľovať na naše územie inonárodných a inovercov, cudzie kultúry, ktoré sú s tou našou nezlučiteľné, ktoré sú pre nás nepochopiteľné, ktoré sú násilné a odporujúce prirodzeným zákonom, tak to neznamená, že nenávidím, ale to znamená, že mi záleží na našom národe, na našich deťoch a ich bezpečnosti, že to je o láske k svojmu národu.

V žiadnom prípade nešírim nenávisť a rasizmus, že nenávidím druhých, že šírim nenávisť a rasizmus, nie je to vôbec pravda, ale tu sa jedná o to, že takto sa ma snaží vykresliť systém, teda všetci tí, ktorí zastupujú štát a šíria bezprávie, nerovnoprávnosť, ktorí diskriminujú slovenský národ, ktorí mu neslúžia, ale slúžia cudzím. Takto sa lotri snažia zakrývať svoje zločiny, svoju neschopnosť, svoju zradu, že kriminalizujú všetkých, ktorí na to poukazujú. Zakrývajú to tým, že účelovo prijímajú zákony, ktoré majú budiť dojem, že týmito zákonmi chránia ľudské práva, že chránia ľudí pred rasizmom a nenávisťou – ale toto nie je vôbec pravda ! Im ani náhodou nejde o ochranu ľudských práv, ale o svoju ochranu pred ľuďmi, ktorí požadujú spravodlivosť, pravdu a rovnoprávnosť a o zakrytie zrady na národe, o zakrytie ich korupcie, neschopnosti viesť, spravovať a budovať náš štát, dať národu prácu atď.

Takto treba vnímať nenávisť, vlastne aj extrémizmus, lebo extrémizmus je tiež účelovo vytvorené slovo, ktorým sa označujú ľudia, ktorí nechcú a nerobia nič extrémne, ale v prvom rade nesúhlasia so zločinmi vlád, s tým, že zrádzajú národ a nekonajú v prospech národa, požadujú, aby boli dodržiavané práva v prvom rade Slovákov na území Slovenska.
Nechcem, neprezentujem a nemyslím nenávistne a extrémne, ale z lásky k svojmu národu a vlasti, požadujem spravodlivosť, dodržiavanie práv Slovákov na Slovensku, dodržiavanie prirodzených zákonov a pravdu !

++++++++++++++++++

Pozrime sa trošku do minulosti a uvidíme, že
„ tradícia šírenia nenávisti „
má hlboké a dlhoročné korene

Dôvody fiškusa na obžalovanie Andreja Hlinku :

(výňatok)

…v Ružomberku a okolí v posledné časy a zvlášte odvtedy, ako Andrej Hlinka prevzal ružomberskú faru slovenské národnostné popudzovania sú na dennom poriadku, stojac silnými nápadmi v ceste vývinu maďarskej idei, už nemajú tieto národnostné nápady farby politickej, ale sú rozhorčeným bojom na vykynoženie všetkého, čo je maďarské

Ako vysvitlo z vyšetrujúceho materiálu, nite tohoto boja spájajú sa v rukách Andreja Hlinku, ktorý je nielen vodcom tohoto boja, ale svojou osobou jeden z prvých borcov.

Slovenskí prepiatci, medzi ktorými na prvom mieste obžalovaní hrajú prvú úlohu, násilne zariaďujú zhluknutia, ktoré slúžia k tomu, že tam povedané reči a výkriky do zhluknutých vštepujú nenávisť proti maďarskému národu.

Ďalší cieľ ich činnosti bol poistiť si pôdu, na ktorú položili nohu, rozširovať nenávisť a zlomiť sprotivenie. Kde videli, že ľud s ich princípmi sympatizuje, tú obec husto navštevovali, tam zhromaždenia vydržiavali, na ktorých do ľudu vštepenú nenávisť pestovali.

Poneváč obvinenými povedané reči a vyjadrenia na takých zhromaždeniach boli povedané, ktorých účastníci sú jedného zmýšľania s obžalovanými, toto vynášanie, že obyvateľstvo slovenského jazyka je popri Maďaroch v neúspechu a potlačené, je spôsobené obyvateľstvo k nenávisti proti národnosti maďarskej popudiť.

Členovia zhromaždenia spievali „ Hej Slováci“, „ Nad Tatrou sa blýska“, slovenské národné piesne, ktoré poburujú proti maďarskej národnosti !

(Zdroj : Hurban Vajanský Svetozár : Ružomberský kriminálny proces proti Andrejovi Hlinkovi a spoločníkom. Pojednávaný pred ružomberskou kráľ. súdnou stolicou od 26. novembra do 6. decembra 1906. Turčiansky Sv. Martin, 1906. )

Tu môžeme vidieť, že aj Andrej Hlinka bol kriminalizovaný, súdený a veru aj žalárovaný, za to, že bojoval za práva ľudu slovenského, čo sa vysvetľovalo, ako šírenie nenávisti.

VERNÍ SEBE – SVORNE NAPRED !
NA STRÁŽ, NA OBRANU,
ZA TÚ NAŠU DOMOVINU,
ZA TÚ NAŠU SLOVENČINU,
ZA TÚ NAŠU IDENTITU !